ReadyPlanet.com
dot dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


ข่าวสารทุนวิจัย/การนำเสนอผลงานวิจัย

This Column Introการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2012 หรือ The 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2012) ระหว่าง 11 - 14 ธันวาคม 2555article
ประชุมวิชาการราชภัฏบ้านสมเด็จarticle
วช. ประกาศรับทุน 15 กลุ่มเรื่อง เร่งด่วน วันนี้ถึง 31 กรกฏาคม 2554 (ลงทะเบียนผ่านระบบ NRPM)article
วช.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุน ปี 2555 หมดเขตส่ง Concept Paper 30 มิถุนายน 2554 นี้เท่านั้นarticle
การสืบค้น Journal งานวิจัยผ่านระบบสืบค้นออนไลน์ของมหาวิทยาลัย โดย ดร.อรรจนา ด้วงแพงarticle
ขอเชิญอบรมโครงการฉลากเขียวประสิทธิภาพสูง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับคณะวิทยาการจัดการจัดอบรมโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 ที่คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด คลิก

ขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยสหสาขาวิชาเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่article

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญประชุมทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยสหสาขาวิชาเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ภาคระวันออกเฉียงเหนือ ส่งแบบตอบรับ 20 ธ.ค.53 รายละเอียด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังarticle

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญบุคลากรส่งบทความทางวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร รายละเอียด คลิ๊ก

research Zonearticle

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ Reach Zone Phase 34-36

ประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณีarticle

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณณี ครั้งที่ 4

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 27-29 มกราคม 2554 โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

โครงการประกวดออกแบบเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนarticle

ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขัน โครงการการประกวดออกแบบเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน เนื่องในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2553

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช และ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
การประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2553

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการแจกแบบประเมินการปฏิบัติการสอนของอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน -15 กันยายน 2553 โดยนักศึกษาภาคปกติเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติการสอนของอาจารย์

โครงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผลทางสถิติ รุ่นที่ 1
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการทุน สกว.article

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปี 2554

 

ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่3article

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แจ้งมติการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีarticle

ในการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่5/2553 เมื่อวันที่เสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2553 ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆและมีมติสรุปได้ดังนี้

 

ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4article
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "พิกุล"
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการสร้าง แบบสอบถาม ที่มีคุณภาพ

สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการสร้าง แบบสอบถาม ที่มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม  2553 ณ ห้องประชุมทิพวรรณ2 โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี ดาว์นโหลดใบสมัคร www.rdit.in.th ภายใน วันที่ 9 สิงหาคม 2553 หรือโทรสาร 027330133

ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ม.ราชภัฏอุดรธานีarticle

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษาประจำปี 2553 ส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 (Download ใบสมัคร www.udru.ac.th/~research)

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2554article
ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศไทยและประจีน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำเนินการโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศไทย 5-6 สิงหาคม 2553

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์มาตรฐานการดำเนินการสหกิจศึกษาarticle
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและออกแบบระบบสมองกลฝังตัวarticle
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 2article
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ศรีปทุม

ขอเชิญส่งผลงานเข้าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทุนต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 2554
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.