ReadyPlanet.com
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


เอกสาร/คำสั่งต่างๆ

This Column Introคำสั่งที่ 281/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง

281 tech.pdf 

คำสั่งที่ 279/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแสดงสวัสดีปีใหม่ 2557

279 tech.pdf 

คำสั่งที่ 278/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและกไนดราคากลาง เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง

278 tech.pdf 

คำสั่งที่ 277/2556 ให้ คณาจารย์ ไปศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ ณ มรภ.พิบูลสงคราม

277 tech.pdf 

คำสั่งที่ 276/2556 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติราชการในวันหยุดปีใหม่ ปี 2557

276 tech.pdf 

คำสั่งที่ 275/2556 ให้ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ไปราชการนิเทศ

275 tech.pdf 

คำสั่งที่ 274/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยี ปี 2556

274 tech.pdf 

คำสั่งที่ 272/2556 ให้ รศ.อลงกรณ์ พรมที ไปราชการ จ.กาญจนบุรี

272 tech.pdf 

คำสั่งที่ 271/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 56

271 tech.pdf 

คำสั่งที่ 270/2556 ให้ ผศ.อิทธิพล สิงห์คำ ไปราชการ จังหวัดสกลนคร

270 tech.pdf 

คำสั่งที่ 269/2556 ให้ อ.สุดาวรรณ ชื่นปรีชา และ อ.ปราณปรียา คำมี ไปราชการ กรุงเทพฯ

269 tech.pdf 

คำสั่งที่ 268/2556 ให้ ผศ.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย และนักศึกษา ไปราชการ กรุงเทพฯ

268 tech.pdf 

คำสั่งที่ 267/2556 ให้ รศ.พีระยศ แสนโภชน์ ไปราชการ จังหวัดกาญจนบุรี

267 tech.pdf 

คำสั่งที่ 266/2556 ให้ อ.พัทธ์ธาวัณย์ สิทธิจันดา ไปราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

266 tech.pdf 

คำสั่งที่ 265/2556 ให้ อ.ชิตพล คงศิลา และ อ.สุทิน พลบูรณ์ ไปราชการ จ.กำแพงเพชร

265 tech.pdf 

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.