ReadyPlanet.com
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


เอกสาร/คำสั่งต่างๆ

This Column Introคำสั่งที่ 151/2557 ให้ ผศ.สุธินดา ใจขาน ไปราชการ

151.pdf

 

คำสั่งที่ 150/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ปี 57 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

150.pdf

 

คำสั่งที่ 149/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรรม ประจำปี 2557 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ

149.pdf

 

คำสั่งที่ 148/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดแบบ (ออกแบบ) ประจำปี 2557

148.pdf

 

คำสั่งที่ 147/2557 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศกนักศึกษาสาขาออกแบบฯ

147.pdf

 

คำสั่งที่ 146/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาเทคโนโลยี ปี 57

146.pdf

 

คำสั่งที่ 145/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมรับน้องใหม่สาขาชีวภาพ ปี 57

145.pdf

 

คำสั่งที่ 144/2557 ให้ อ.อภัยภักดิ์ ประทุมทิพย์ ไปราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา

144.pdf

 

คำสั่งที่ 143/2557 ให้ อ.สุดาวรรณ ชื่นปรีชา และ อ.ปราณปรียา คำมี ไปราชการกรุงเทพฯ

143.pdf

 

คำสั่งที่ 142/2557 ให้ อ.อดิศักดิ์ บุตรวงษ์ ไปราชการ มรภ.สวนสุนันทา

142.pdf

 

คำสั่งที่ 141/2557 ให้ อ.ปราณปรียา คำมี และ อ.พัทธ์ธาวัณย์ สิทธิจันดา ไปราชการ

141.pdf

 

คำสั่งที่ 140/2557 ใหคณาจารย์สาขาออกแบบฯไปราชการ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

140.pdf

 

คำสั่งที่ 139/2557 ให้ ดร.อรรจนา ด้วงแพง ไปราชการ ม.หอการค้าไทย

139.pdf

 

คำสั่งที่ 138/2557 ให้ ดร.อรรจนา ด้วงแพง ไปราชการ กรุงเทพฯ

138.pdf

 

คำสั่งที่ 137/2557 ให้ อ.อัจฉริยา สุรยา ไปราชการ กรุงเทพฯ

137.pdf

 

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.