ReadyPlanet.com
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


เอกสาร/คำสั่งต่างๆ

This Column Introคำสั่งที่ 117/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ระดับสาขาวิชาเพิ่มเติม

117.pdf

 

คำสั่งที่ 116/2557 ให้ อ.บรรณญัติ บริบูรณ์ ไปราชการ กรุงเทพฯ

116.pdf

 

คำสั่งที่ 115/2557 ให้คณาจารย์สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ไปราชการติดตามการทำปัญหาพิเศษของนักศึกษา ณ จ.หนองคาย

115.pdf

 

คำสั่งที่ 114/2557 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ปีการศึกษา 2557

114.pdf

 

คำสั่งที่ 113/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปรจำปีการศึกษา 2556

123.pdf

 

คำสั่งที่ 112/2557 ให้ ดร.นิราวรรณ อนันตสุข ไปราชการ จ.ขอนแก่น

112.pdf

 

คำสั่งที่ 110/2557 ให้ ผศ.ฤทธิชัย พิลาไชย ไปราชการ จังหวัดหนองคาย

110.pdf

 

คำสั่งที่ 108/2557 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556

108.pdf

 

คำสั่งที่ 107/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2556 ระดับสาขาวิชา

107.pdf

 

คำสั่งที่ 106/2557 ให้อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

106.pdf

 

คำสั่งที่ 105/2557 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

105.pdf

 

คำสั่งที่ 104/2557 ให้บุคลากรไปราชการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากดอกบัวแดง จ.อุดรธานี

104.pdf

 

คำสั่งที่ 103/2557 ให้ ดร.อรรจนา ด้วงแพง ไปราชการ จ.ชลบุรี

103.pdf

 

คำสั่งที่ 102/2557 ให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนไปราชการ ณ คลองพร้าวรีสอร์ท จ.ตราด

102.pdf

 

คำสั้งที่ 101/2557 ให้บุคลากรไปราชการ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการเขียนตำรา เอกสารประกอบการสอนและการทำวิจัยในช้้นเรียน คลองพร้าวรีสอร์ท จ.ตราด

101.pdf

 

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.