ReadyPlanet.com
dot dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


เอกสาร/คำสั่งต่างๆ

This Column Introคำสั่งที่ 112/2557 ให้ ดร.นิราวรรณ อนันตสุข ไปราชการ จ.ขอนแก่น

112.pdf

 

คำสั่งที่ 110/2557 ให้ ผศ.ฤทธิชัย พิลาไชย ไปราชการ จังหวัดหนองคาย

110.pdf

 

คำสั่งที่ 108/2557 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556

108.pdf

 

คำสั่งที่ 107/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2556 ระดับสาขาวิชา

107.pdf

 

คำสั่งที่ 106/2557 ให้อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

106.pdf

 

คำสั่งที่ 105/2557 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

105.pdf

 

คำสั่งที่ 104/2557 ให้บุคลากรไปราชการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากดอกบัวแดง จ.อุดรธานี

104.pdf

 

คำสั่งที่ 103/2557 ให้ ดร.อรรจนา ด้วงแพง ไปราชการ จ.ชลบุรี

103.pdf

 

คำสั่งที่ 102/2557 ให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนไปราชการ ณ คลองพร้าวรีสอร์ท จ.ตราด

102.pdf

 

คำสั้งที่ 101/2557 ให้บุคลากรไปราชการ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการเขียนตำรา เอกสารประกอบการสอนและการทำวิจัยในช้้นเรียน คลองพร้าวรีสอร์ท จ.ตราด

101.pdf

 

คำสั่งที่ 100/2557 ให้ ดร.อนันต์ นิ่มทวัฒน์ ไปราชการ ประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จ.ขอนแก่น

100.pdf

 

คำสั่งที่ 099/2557 ให้อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ไปราชการ ศึกษาดูงาน ต.โนนสูง จ.อุดรธานี

099.pdf

 

คำสั่งที่ 098/2557 ให้ อ.ภัทยา นาปะเสริฐ และนักศึกษา ไปราชการ จ.ขอนแก่น

098.pdf

 

คำสั่งที่ 097/2557 ให้ อ.อดิศักดิ์ บุตรวงษ์ ไปราชการ สภาวิศวกร กรุงเทพฯ

097.pdf

 

คำสั่งที่ 096/2557 ให้อาจารย์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

096.pdf

 

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.