ReadyPlanet.com
dot dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


เอกสาร/คำสั่งต่างๆ

This Column Introคำสั่งที่ 162/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสเปคและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ 2559 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

Tech3.PDF

 

คำสั่งที่ 159/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสเป็ค ราคากลางครุภัณฑ์ 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Tech2.PDF

 

คำสั่งที่ 147/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสเป็ค ราคากลางครุภัณฑ์ 2559 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

Tech1.PDF

คำสั่งที่ 169/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ KM ปี 57

169.pdf

 

คำสั่งที่ 168/2557 ให้คณาจารย์ไปราชการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

168.pdf

 

คำสั่งที่ 179/2557 ให้ อ.สมชาย สิิริพัฒนากุล ไปราชาร กทม.

179 tech.pdf

 

คำสั่งที่ 167/2557 ให้บุคลากรไปราชการ พอ.สว ณ บ้านโพธิ์ท่าเมือง

167.pdf

 

คำสั่งที่ 166/2557 ให้ อ.สุดาวรรณ ชื่นปรีชา และนักศึกษา ไปราชการ มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

166.pdf

 

คำสั่งที่ 165/2557 ให้ อาจารย์และนักศึกษา ไปราชการ โรงเรียนเสอเพลอวิทยา

165.pdf

 

คำสั่งที่ 164/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและดูแลกิจกรรมการรับน้องใหม่ ปี 57

164.pdf

 

คำสั่งที่ 163/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการหน่วยบริการทางด้านสุขภาพสัตว์ สนับสนุนหน่วย พอ.สว.

163.pdf

 

คำสั่งที่ 162/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ดูแลสุขภาพโคกระบือ ณ อบต.ผาสุก

162.pdf

 

คำสั่งที่ 161/2557 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

161.pdf

 

คำสั่งที่ 160/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการสาขาวิชาคณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

160.pdf

 

คำสั่งที่ 159/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

159.pdf

 

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.