ReadyPlanet.com
dot dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


กิจกรรมบุคลากร

This Column Introประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าแลกเปลี่ยนประเด็นด้านการคุณภาพการศึกษา ณ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

การประกันคุณภาพการศึกษา

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกรายหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกรายหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน

ร่วมการแข่งขันทักษะด้านการเกษตรและอาหาร

ร่วมการแข่งขันทักษะด้านการเกษตรและอาหาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก

อบรมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ

 คณะเทคโนโลยีจัดอบรมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ไฟฟ้าอาสาพัฒนาชนบท สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมจิตอาสา ไฟฟ้าอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนบ้านนาลานข้าว อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

ออกหน่วยตรวจสุขภาพสัตว์ ที่บ้านนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลสัตว์ราชภัฏอุดรธานี ออกหน่วยตรวจสุขภาพสัตว์ ที่บ้านนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

 วันที่ 16 ธันวาคม 2558 แนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 

เทศกาลลอยกระทง

 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดกระทงใหญ่ เป็นปีที่4ติดต่อกัน รักษาตำแหน่งแชมป์เก่าได้สำเร็จ

 

คณะเทคโนโลยีบริการชุมชน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการคณะเทคโนโลยีเพื่อพี่น้องประชาชน 

กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 วันที่15 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยี ร่วมแห่ขบวนกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2558 ยอดกฐินรวมทั้งสิ้น 560,369 บาท ณ วัดป่าหนองคอนแสน ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โครงการ ผ้าป่าร่วมใจวัด บ้าน และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น

โครงการ ผ้าป่าร่วมใจวัด บ้าน และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 วันที่ 15 สิงหาคม  2557

ณ วัดพระสมาคม บ้านดอยกลอย ตำบลดอนกลอย  

อำเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี

คณะเทคโนโลยีปลูกอินทผาลัม พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตarticle

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ท่านผู้ว่าอำนาจ ผการัตน์, ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษและปลูกอินทผาลัม พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต ร่วมกับคณาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว

คณะเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุดรธานี ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรarticle

 คณะเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุดรธานี ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่เกษตรกรสมาชิกนิคมสร้างตัวเองโพนพิสัย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.