ReadyPlanet.com
dot dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยี

แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยี พ.ศ. 2553 - 2557

แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยี พ.ศ.2553 – 2557

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและองค์กร (SWOT Analysis)

                คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่โดยแยกส่วนออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ตามประกาศกฎกระทรวง  การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ลงนามโดย นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 13 สาขาวิชา  เพื่อผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่อุตสาหกรรมและระบบการผลิตในท้องถิ่น ซึ่งนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 คณะเทคโนโลยีได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยีอุตสาหกรรมาของประเทศ อย่างไรก็ตามเพื่อให้คณะเทคโนโลยีสามารถตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นชุมชนทางวิชาการที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นได้ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็น “ชุมชนแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม” หรือ “Faculty of Innovation”  จึงต้องมีการวิเคราะห์ภาพแวดล้อมและองค์กรเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในปี พ.ศ.2553 –  2557 ดังนี้

     1.1 โอกาส (Opportunity)

1. เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศไทย ทำให้ผู้ปกครองสนับสนุนให้บุตรหลานมาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นมากขึ้นเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย เกิดเป็นค่านิยมการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นมากขึ้น

2. ในปัจจุบันคณะเทคโนโลยีได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยร่วมกับองค์กรในชุมชนท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอและมีผลงานเป็นรูปธรรม ทำให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี

3. นักเรียนระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าที่จบการศึกษาในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้มีเป็นจำนวนมาก

4. การที่รัฐบาลมีนโยบายทุนกู้ยืม (กยศ.) ทำให้นักเรียนระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่ามีโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น เนื่องจากการมีทุนการศึกษาเป็นการช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้

5. ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ในคณะเทคโนโลยีได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพ ซึ่งปรากฏจากการได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและในระดับนานชาติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมาโดยตลอด เป็นสิ่งรับประกันถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีทั้งทางด้านคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพของอาจารย์ได้เป็นอย่างดี

     1.2 อุปสรรค (Threat)

1. ค่านิยมของนักเรียนและผู้ปกครองที่เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงก่อนเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

2. การขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แห่ง ทับซ้อนพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทำให้นักเรียนมีทางเลือกมากขึ้น

3. พ.ร.บ.อาชีวศึกษา ขยายระดับการศึกษาถึงปริญญาตรี-โท-เอก

4. นโยบายเงินกู้ยืมทางการศึกษา เปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมระหว่าง สถานศึกษา เอกชน / ภาครัฐ ผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้น

5. ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก กระทบการลงทุนภาคเกษตร/อุตสาหกรรม กระทบตลาดแรงงาน รวมถึงการจำกัดงบประมาณจากรัฐ  

     1.3 จุดแข็ง (Strength)

1. สถานที่ตั้ง (ถนนทหาร) ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน มีความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษาและผู้ปกครอง ตลอดจนการมีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมสรรพ

2. ปัจจุบันศาสตร์ด้านเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ดังนั้นการศึกษาด้านเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งคณะเทคโนโลยีมีหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้

3. ชื่อเสียงด้านผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติเป็นแรงจูงใจและความมั่นใจทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา

4. มีงานวิจัยตอบสนองความต้องการชุมชนท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จากความร่วมมือขององค์กรในท้องถิ่นกับคณะเทคโนโลยีในการช่วยเหลือและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ

5. มีการบริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับในท้องถิ่นและชุมชน
     1.4 จุดอ่อน (Weakness)
1. สถานที่, ห้องปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ บุคลากรสนับสนุนไม่เพียงพอ

2. นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในคณะเทคโนโลยีส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ไม่สามารถสอบแข่งเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงได้ ดังนั้นคุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้ามาศึกษาจึงมีพื้นฐานด้านวิชาการต่ำ ทำให้มีอุปสรรคในการเรียนพอสมควร

3. คณะเทคโนโลยีมีความหลากหลายของสาขาวิชา ทำให้การบริหารจัดการเรื่องการสอนประสบปัญหา โดยเฉพาะความต้องการห้องปฏิบัติการพื้นฐานเฉพาะด้าน

4. ยุทธศาสตร์เชิงรุก การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งส่วนของภาครัฐและ เอกชนมีน้อย การประชาสัมพันธ์ผลงานของอาจารย์มีน้อย

5. ระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะฯ ยังไม่สมบูรณ์

2. วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป็นแหล่งวิชาการเพื่อการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมที่มีคุณภาพ บูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

3. พันธกิจ

1.             พัฒนาคณะเทคโนโลยีให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมให้มีคุณภาพ พัฒนาระบบการศึกษาพัฒนาหลักสูตรใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในชุมชนท้องถิ่น ประเทศชาติ

2.             สร้างองค์ความรู้การวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่มีคุณภาพ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง บูรณาการการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

3.             ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังให้บัณฑิตคณะเทคโลยีเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนอย่างพอเพียง เป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่น

4.             พัฒนาคณะเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่หน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน

 

4. เป้าหมาย

1.             ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ

2.             ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้รับการเผยแพร่และนำเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

3.             การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของบุคลากร การบริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ระบบอุตสาหกรรมขององค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

4.             ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนอย่างพอเพียงเป็นผู้นำของชุมชนท้องถิ่นได้

5.             พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภายในคณะโดยใช้หลักธรรมภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ

กลยุทธ์

1.             พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและความต้องการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ

2.             มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ มีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม

3.             สนับสนุนศึกษาดูงานและการฝึกงานของนักศึกษา การจัดระบบสหกิจศึกษาให้เป็นแหล่งการศึกษาแลกเปลี่ยนทักษะในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้รับการเผยแพร่และนำเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์

1.             ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ให้เข้าใจกระบวนการวิจัยและสามารถเขียนบทความการวิจัยเพื่อการนำเสนอและตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ

2.             ส่งเสริมให้นักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัยในระดับสูงขึ้นให้สามารถพัฒนารูปแบบงานวิจัยเพื่อการแข่งขันในระดับชาติและยกระดับสู่สากล

3.             ส่งเสริมและสนับสนุนการประกวดแข่งขันด้านนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 สร้างแนวทางและประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

กลยุทธ์

1.             โครงการนักวิจัยพบชุมชนเพื่อระดมความคิด เพื่อกำหนดประเด็นปัญหา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

2.             ส่งเสริมการวิจัยรูปแบบสหสาขาวิชาเพื่อบูรณาการไปสู่การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 แสวงหาแหล่งทุนการวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

กลยุทธ์         

1.             สร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงาน องค์กรการวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

2.             จัดตั้งกองทุนการวิจัยภายในคณะเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการวิจัยของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.4 การเผยแพร่ผลงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สู่สาธารณะ

กลยุทธ์

1.             จัดโครงการประชุมทางวิชาการด้านเทคโนโลยี

2.             สร้างระบบสารสนเทศการเพื่อนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

3.             ปรับปรุงวารสารของคณะเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและได้รับการยอมรับ

4.             ส่งเสริมและเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานการเผยแพร่ตีพิมพ์และนำเสนอที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

5.             เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมผ่านสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของบุคลากร การบริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ระบบอุตสาหกรรมขององค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

ประเด็นยุทธศาสตร์  การจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยี และวิศวกรรม

กลยุทธ์

1.             จัดทำฐานข้อมูลศักยภาพความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในองค์กร

2.             ศึกษาปัญหาและสภาพความต้องการด้านเทคโนโลยีของท้องถิ่น

3.             สร้างหลักสูตรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

4.             ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการไปยังชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

5.             สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในศาสตร์ด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง

6.             พัฒนาให้ศูนย์วิจัยบ้านตาดเป็นแหล่งสาธิตและเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.             พัฒนาโรงพยาบาลสัตว์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการด้านสุขภาพสัตว์ที่ได้มาตรฐาน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนอย่างพอเพียงเป็นผู้นำของชุมชนท้องถิ่นได้

กลยุทธ์

1.             พัฒนาแผนบริหารการสอนให้มีตัวชี้วัดด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจน

2.             จัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

3.             สร้างสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกรักในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นอุดรธานี

4.             ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะเข้าร่วมกิจกรรมและงานประเพณีอย่างสม่ำเสมอ

5.             เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำแก่นักศึกษาเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

6.             ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยด้วยการแต่งกายชุดผ้าทอพื้นเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยใช้หลักธรรมภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

                กลยุทธ์

1.             สร้างระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบันภายในองค์กร

2.             ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง

3.             ให้มีหน่วยงานสนับสนุนและดูแลระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4.             รณรงค์ให้บุคลากรภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรสิ้นเปลือง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร

                กลยุทธ์

1.             จัดกิจกรรมให้บุคลากรภายในองค์กรได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของการประชุมเสวนา

2.             ประชุมแนวทางปฏิบัติงานและติดตามงานตามแผนงานทุกภาคเรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.3 สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานภายในองค์กร

                กลยุทธ์

1.             สร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยการยกย่องและให้รางวัลประกาศเกียติคุณแก่บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม

2.             ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทำงานอย่างมีความสุข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


แผนการรับนักศึกษา พ.ศ.2553-2557

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระดับ / หลักสูตร / สาขาวิขา

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา

รวม (1)
จำนวนนักศึกษาภาค Full Free
รวม (2)
รวมทั้งหมด
 
2553
2554
2555
2556
2557
2553-2557
2553
2554
2555
2556
2557
2553-2557
(1) + (2)
ระดับปริญญาตรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
80
80
80
80
80
400
40
40
40
40
40
200
600
  - สาขาวิชาเทคนิคการสัตว์แพทย์
40
40
40
40
40
200
-
-
-
-
-
-
200
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
80
80
80
80
80
400
40
40
40
40
40
200
200
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
40
40
40
40
40
200
30
30
30
30
30
150
350
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
40
40
40
40
40
200
40
40
40
40
40
200
400

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี)

80
80
80
80
80
400
-
-
-
-
-
-
-

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)

40
40
40
40
40
200
40
40
40
40
40
200
400
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
30
30
30
30
30
150
30
30
30
30
30
150
300
  - สาขาวิชาวิทยาการอาหารและบริการ
40
40
40
40
40
200
-
-
-
-
-
-
200
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
40
40
40
40
40
200
-
-
-
-
-
-
200
  - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
120
120
120
120
120
600
-
-
-
-
-
-
600
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
40
40
40
40
40
200
-
-
-
-
-
-
200
  - สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
30
30
30
30
30
150
-
-
-
-
-
-
150
  - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
80
80
80
80
80
400
-
-
-
-
-
-
400
  - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
120
120
120
120
120
600
-
-
-
-
-
-
600
รวมทั้งสิ้น
900
900
900
900
900
4500
220
220
220
220
220
1100
5600

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด พ.ศ.2553-2557

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระดับ / หลักสูตร / สาขาวิขา

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา

รวม (1)
จำนวนนักศึกษาภาค Full Free
รวม (2)
รวมทั้งหมด
 
2553
2554
2555
2556
2557
2553-2557
2553
2554
2555
2556
2557
2553-2557
(1) + (2)
ระดับปริญญาตรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
80
160
240
320
320
320
40
80
120
160
160
160
480
  - สาขาวิชาเทคนิคการสัตว์แพทย์
40
80
120
160
160
160
-
-
-
-
-
-
160
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
80
160
240
320
320
320
40
80
120
160
160
160
480
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
40
80
120
160
160
160
30
60
90
120
120
120
280
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
40
80
120
160
160
160
40
80
120
160
160
160
320

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี)

80
160
240
320
320
320
-
-
-
-
-
-
320

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)

40
80
120
160
160
160
40
80
120
160
160
160
320
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
30
60
90
120
120
120
30
60
90
120
120
120
240
  - สาขาวิชาวิทยาการอาหารและบริการ
40
80
120
160
160
160
-
-
-
-
-
-
160
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
40
80
120
160
160
160
-
-
-
-
-
-
160
  - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
120
240
360
480
480
480
-
-
-
-
-
-
480
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
40
80
120
160
160
160
-
-
-
-
-
-
160
  - สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
30
60
90
120
120
120
-
-
-
-
-
-
120
  - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
80
160
240
320
320
320
-
-
-
-
-
-
320
  - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
120
240
360
480
480
480
-
-
-
-
-
-
480
รวมทั้งสิ้น
900
1800
2700
3600
3600
3600
220
440
660
880
880
880
4480

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2553-2557

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระดับ / หลักสูตร / สาขาวิขา

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา

รวม (1)
จำนวนนักศึกษาภาค Full Free
รวม (2)
รวมทั้งหมด
 
2553
2554
2555
2556
2557
2553-2557
2553
2554
2555
2556
2557
2553-2557
(1) + (2)
ระดับปริญญาตรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
-
-
-
80
80
160
-
-
-
40
40
80
240
  - สาขาวิชาเทคนิคการสัตว์แพทย์
-
-
-
40
40
80
-
-
-
-
-
-
80
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
-
-
-
80
80
160
-
-
-
40
40
80
240
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
-
-
-
40
40
80
-
-
-
30
30
60
240
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
-
-
-
40
40
80
-
-
-
40
40
80
160

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี)

-
-
-
80
80
160
-
-
-
-
-
-
160

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)

-
-
-
40
40
80
-
-
-
40
40
80
160
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
-
-
-
30
30
60
-
-
-
30
30
60
120
  - สาขาวิชาวิทยาการอาหารและบริการ
-
-
-
40
40
80
-
-
-
-
-
-
80
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-
-
-
40
40
80
-
-
-
-
-
-
80
  - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
-
-
-
120
120
240
-
-
-
-
-
-
240
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
-
-
-
40
40
80
-
-
-
-
-
-
80
  - สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
-
-
-
30
30
60
-
-
-
-
-
-
60
  - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-
-
-
80
80
160
-
-
-
-
-
-
160
  - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
-
-
-
120
120
240
-
-
-
-
-
-
240
รวมทั้งสิ้น
-
-
-
900
900
1800
-
-
-
220
220
440
2240

แผนความต้องการขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อ ระดับ ป.เอก

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 
กลุ่ม/สาขาวิชา/แขนงวิชา

ประมาณความต้องการ (คน)

รวม (1)
2554-2557
2554
2555
2556
2557
1.  สาขาวิชาวิทยาการอาหารและบริการ
 
-
-
1
-
1
2.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
-
-
1
2
3
3.  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 
2
-
-
2
4
4.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

  (โภชนศาสตร์สัตว์/การปรับปรุงพันธุ์สัตว์/สรีรวิทยาสัตว์)

 
1
 
-
 
1
 
1
 
3
5.  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

    -  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์-สัตวแพทย์ * (สพ.ญ.สุดาวรรณ  ชื่นปรีชา)

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    -  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  * (น.สพ.ธีระกุลนิลนนท์)

 
 
1
 
 
 
-
 
-
 
-
 
1
 
-
 
-
 
 
2
6.  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

    -  Energy/Thermal system Design/Applied Mechanics

    -  Automatics Contrlo/Computer Aide design

 
-
-
 
1
-
 
-
-
 
-
1
 
2
 
กลุ่ม/สาขาวิชา/แขนงวิชา

ประมาณความต้องการ (คน)

รวม (1)
2554-2557
2554
2555
2556
2557
7.  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

   -  วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมเครื่องกลจักรกลเกษตร/ฮาร์ดดิสก์

  วิศวกรรมพลังงาน/ความร้อน/เมคคาทรอนิกส์
 
2
 
-
 
2
 
1
 
5
8.  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

     -  ชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ/เทคโนโลยีการเกษตร

 
1
 
-
 
-
 
-
 
1
9.  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

-         สาขานาโนเทคโนโลยี/ไมโครอิเล็กทรอนิกส์

-         สาขาเทคโนโลยีพลังงาน/วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

-         สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

     -   สาขาแมคคาทอนิกส์

 
1
1
-
-
 
1
1
2
1
 
-
1
-
-
 
-
-
-
-
 
 
8
10.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

-         สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการผลิตพืช/วิทยาศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร/วิศวกรรมเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร/พืชสวน/พืชไร่นา/เกษตรกลวิธาน/โรพืช/กีฎวิทยา/เกษตรเชิงระบบ/ปฐพีศาสตร์และภูมิสถาปัตย์

 
1
 
1
 
1
 
1
 
4
11.  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

      -  ปริญญาเอกสาขาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน หรือ บริหารธุรกิจ ทำวิทยานิพนธ์ด้านธุรกิจการเกษตร หรือ ธุรกิจการเกษตร หรือ เกษตรเชิงระบบ เน้นทางด้านการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่างเศรษฐกิจชุมชน

 
 
1
 
-
 
-
 
-
 
1
 
กลุ่ม/สาขาวิชา/แขนงวิชา

ประมาณความต้องการ (คน)

รวม (1)
2554-2557
2554
2555
2556
2557
12.  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

       -  สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

           สาขาวิชาออกแบบกราฟิก / สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง /

           สาขาวิชาศิลปะประยุกต์และการออกแบบ
           สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
           สาขาการวิจัยทางศิลปะ
 
1
 
1
 
1
 
1
 
4
13.  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
       กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์

-         สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชานาโนอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมโครอิเล็กทรอนิกส์

-         สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แขนงวิชาระบบสมองกลฝังตัว

 
 
 
1
 
-
 
 
-
 
-
 
 
-
 
1
 
 
1
 
-
 
 
2
 
1
 

*  พิจารณาจำนวนอาจารย์ในสาขาวิชาที่มีอยู่ และมีวุฒิปริญญาโท

 


ข้อมูลความต้องการอาจารย์ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
สาขาวิชา

ประมาณความต้องการ (ระบุจำนวนอัตรา)

รวม
อัตรา
2554
2555
2556
2557
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
1.  สาขาวิชาวิทยาการอาหารและบริการ
 
-
-
-
1
1
1
1
-
4
2.  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
1
-
-
1
-
1
-
-
3
3.  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 
-
1
-
-
-
-
-
-
1
4.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

  (โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง/การปรับปรุงพันธุ์สัตว์)

-
-
-
-
-
-
1
-
1
5.  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
  (จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์)
  (ป.โท ทางระบาดวิทยา)
 
-
-
 
1
-
 
-
-
 
-
-
 
-
-
 
-
1
 
-
-
 
-
-
 
2
 
6.  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

-         ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล/

วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 
 
-
 
-
 
-
 
1
 
-
 
-
 
-
 
1
 
2

สาขาวิชา

ประมาณความต้องการ (ระบุจำนวนอัตรา)

รวม
อัตรา
2554
2555
2556
2557
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
7.  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

     -  วิศวกรรมเครื่องกล และ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 
 
-
 
2
 
-
 
2
 
-
 
-
 
-
 
-
 
4

8.             สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 
1
-
1
-
-
-
-
-
2
9.  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

     -  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

     -  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์

 
 
1
-
 
-
-
 
-
1
 
-
-
 
-
-
 
-
-
 
-
-
 
-
-
 
1
1
10.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

     -  สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช/พืชสวน/พืชไร่ ปฐพีศาสตร์/โรคพืช/กีฎวิทยา/ภูมิสถาปัตย์/เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช/เกษตรกลวิธาน/เกษตรเชิงระบบ/วิทยาศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

 
-
 
1
 
-
 
1
 
-
 
1
 
-
 
1
 
4
11.  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

     -  แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์)

     -  แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (กราฟิก)

     -  แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (แฟชั่นและสิ่งทอ)

 
-
-
-
 
-
1
1
 
1
-
-
 
-
-
1
 
-
1
-
 
-
-
-
 
1
-
1
 
-
-
-
 
2
2
3

สาขาวิชา

ประมาณความต้องการ (ระบุจำนวนอัตรา)

รวม
อัตรา
2554
2555
2556
2557
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
12.  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

     -  ธุรกิจเกษตรหรือเศรษฐศาสตร์เกษตร โดยจบ ป.ตรี และ ป.โท วุฒิ วท.บ. ,วท.ม.สัตวศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

     -  ธุรกิจเกษตรหรือเศรษฐศาสตร์เกษตร โดยจบ ป.ตรีและ ป.โท วุฒิ วท.บ. ,วท.ม. ประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

     -  ธุรกิจเกษตรหรือเศรษฐศาสตร์เกษตร โดยจบ ป.ตรี และ ป.โท วุฒิ วท.บ. ,วท.ม เคมีเกษตร

     -  ธุรกิจเกษตรหรือเศรษฐศาสตร์เกษตร โดยจบ ป.ตรี และ ป.โท วุฒิ วท.บ. ,วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 
1
 
 
-
 
 
 
-
 
-
 
-
 
 
-
 
 
 
-
 
-
 
-
 
 
1
 
 
 
-
 
-
 
-
 
 
-
 
 
 
-
 
-
 
-
 
 
-
 
 
1
 
-
 
-
 
 
-
 
 
 
-
 
-
 
-
 
 
-
 
 
-
 
1
 
-
 
 
-
 
 
 
-
 
-
 
 
 
 
 
4
 
14.  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

     -  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

 
1
 
-
 
1
 
-
 
1
 
-
 
1
 
-
 
4
 

 แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยี พ.ศ.2553 – 2557

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและองค์กร (SWOT Analysis)

                คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่โดยแยกส่วนออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ตามประกาศกฎกระทรวง  การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ลงนามโดย นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 13 สาขาวิชา  เพื่อผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่อุตสาหกรรมและระบบการผลิตในท้องถิ่น ซึ่งนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 คณะเทคโนโลยีได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยีอุตสาหกรรมาของประเทศ อย่างไรก็ตามเพื่อให้คณะเทคโนโลยีสามารถตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นชุมชนทางวิชาการที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นได้ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็น “ชุมชนแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม” หรือ “Faculty of Innovation”  จึงต้องมีการวิเคราะห์ภาพแวดล้อมและองค์กรเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในปี พ.ศ.2553 –  2557 ดังนี้

     1.1 โอกาส (Opportunity)

1. เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศไทย ทำให้ผู้ปกครองสนับสนุนให้บุตรหลานมาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นมากขึ้นเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย เกิดเป็นค่านิยมการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นมากขึ้น

2. ในปัจจุบันคณะเทคโนโลยีได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยร่วมกับองค์กรในชุมชนท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอและมีผลงานเป็นรูปธรรม ทำให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี

3. นักเรียนระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าที่จบการศึกษาในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้มีเป็นจำนวนมาก

4. การที่รัฐบาลมีนโยบายทุนกู้ยืม (กยศ.) ทำให้นักเรียนระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่ามีโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น เนื่องจากการมีทุนการศึกษาเป็นการช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้

5. ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ในคณะเทคโนโลยีได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพ ซึ่งปรากฏจากการได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและในระดับนานชาติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมาโดยตลอด เป็นสิ่งรับประกันถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีทั้งทางด้านคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพของอาจารย์ได้เป็นอย่างดี

     1.2 อุปสรรค (Threat)

1. ค่านิยมของนักเรียนและผู้ปกครองที่เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงก่อนเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

2. การขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แห่ง ทับซ้อนพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทำให้นักเรียนมีทางเลือกมากขึ้น

3. พ.ร.บ.อาชีวศึกษา ขยายระดับการศึกษาถึงปริญญาตรี-โท-เอก

4. นโยบายเงินกู้ยืมทางการศึกษา เปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมระหว่าง สถานศึกษา เอกชน / ภาครัฐ ผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้น

5. ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก กระทบการลงทุนภาคเกษตร/อุตสาหกรรม กระทบตลาดแรงงาน รวมถึงการจำกัดงบประมาณจากรัฐ  

     1.3 จุดแข็ง (Strength)

1. สถานที่ตั้ง (ถนนทหาร) ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน มีความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษาและผู้ปกครอง ตลอดจนการมีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมสรรพ

2. ปัจจุบันศาสตร์ด้านเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ดังนั้นการศึกษาด้านเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งคณะเทคโนโลยีมีหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้

3. ชื่อเสียงด้านผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติเป็นแรงจูงใจและความมั่นใจทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา

4. มีงานวิจัยตอบสนองความต้องการชุมชนท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จากความร่วมมือขององค์กรในท้องถิ่นกับคณะเทคโนโลยีในการช่วยเหลือและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ

5. มีการบริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับในท้องถิ่นและชุมชน
     1.4 จุดอ่อน (Weakness)
1. สถานที่, ห้องปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ บุคลากรสนับสนุนไม่เพียงพอ

2. นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในคณะเทคโนโลยีส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ไม่สามารถสอบแข่งเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงได้ ดังนั้นคุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้ามาศึกษาจึงมีพื้นฐานด้านวิชาการต่ำ ทำให้มีอุปสรรคในการเรียนพอสมควร

3. คณะเทคโนโลยีมีความหลากหลายของสาขาวิชา ทำให้การบริหารจัดการเรื่องการสอนประสบปัญหา โดยเฉพาะความต้องการห้องปฏิบัติการพื้นฐานเฉพาะด้าน

4. ยุทธศาสตร์เชิงรุก การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งส่วนของภาครัฐและ เอกชนมีน้อย การประชาสัมพันธ์ผลงานของอาจารย์มีน้อย

5. ระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะฯ ยังไม่สมบูรณ์

2. วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป็นแหล่งวิชาการเพื่อการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมที่มีคุณภาพ บูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

3. พันธกิจ

1.             พัฒนาคณะเทคโนโลยีให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมให้มีคุณภาพ พัฒนาระบบการศึกษาพัฒนาหลักสูตรใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในชุมชนท้องถิ่น ประเทศชาติ

2.             สร้างองค์ความรู้การวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่มีคุณภาพ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง บูรณาการการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

3.             ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังให้บัณฑิตคณะเทคโลยีเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนอย่างพอเพียง เป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่น

4.             พัฒนาคณะเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่หน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน

 

4. เป้าหมาย

1.             ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ

2.             ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้รับการเผยแพร่และนำเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

3.             การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของบุคลากร การบริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ระบบอุตสาหกรรมขององค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

4.             ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนอย่างพอเพียงเป็นผู้นำของชุมชนท้องถิ่นได้

5.             พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภายในคณะโดยใช้หลักธรรมภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ

กลยุทธ์

1.             พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและความต้องการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ

2.             มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ มีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม

3.             สนับสนุนศึกษาดูงานและการฝึกงานของนักศึกษา การจัดระบบสหกิจศึกษาให้เป็นแหล่งการศึกษาแลกเปลี่ยนทักษะในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้รับการเผยแพร่และนำเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์

1.             ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ให้เข้าใจกระบวนการวิจัยและสามารถเขียนบทความการวิจัยเพื่อการนำเสนอและตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ

2.             ส่งเสริมให้นักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัยในระดับสูงขึ้นให้สามารถพัฒนารูปแบบงานวิจัยเพื่อการแข่งขันในระดับชาติและยกระดับสู่สากล

3.             ส่งเสริมและสนับสนุนการประกวดแข่งขันด้านนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 สร้างแนวทางและประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

กลยุทธ์

1.             โครงการนักวิจัยพบชุมชนเพื่อระดมความคิด เพื่อกำหนดประเด็นปัญหา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

2.             ส่งเสริมการวิจัยรูปแบบสหสาขาวิชาเพื่อบูรณาการไปสู่การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 แสวงหาแหล่งทุนการวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

กลยุทธ์         

1.             สร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงาน องค์กรการวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

2.             จัดตั้งกองทุนการวิจัยภายในคณะเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการวิจัยของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.4 การเผยแพร่ผลงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สู่สาธารณะ

กลยุทธ์

1.             จัดโครงการประชุมทางวิชาการด้านเทคโนโลยี

2.             สร้างระบบสารสนเทศการเพื่อนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

3.             ปรับปรุงวารสารของคณะเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและได้รับการยอมรับ

4.             ส่งเสริมและเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานการเผยแพร่ตีพิมพ์และนำเสนอที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

5.             เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมผ่านสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของบุคลากร การบริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ระบบอุตสาหกรรมขององค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

ประเด็นยุทธศาสตร์  การจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยี และวิศวกรรม

กลยุทธ์

1.             จัดทำฐานข้อมูลศักยภาพความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในองค์กร

2.             ศึกษาปัญหาและสภาพความต้องการด้านเทคโนโลยีของท้องถิ่น

3.             สร้างหลักสูตรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

4.             ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการไปยังชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

5.             สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในศาสตร์ด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง

6.             พัฒนาให้ศูนย์วิจัยบ้านตาดเป็นแหล่งสาธิตและเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.             พัฒนาโรงพยาบาลสัตว์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการด้านสุขภาพสัตว์ที่ได้มาตรฐาน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนอย่างพอเพียงเป็นผู้นำของชุมชนท้องถิ่นได้

กลยุทธ์

1.             พัฒนาแผนบริหารการสอนให้มีตัวชี้วัดด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจน

2.             จัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

3.             สร้างสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกรักในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นอุดรธานี

4.             ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะเข้าร่วมกิจกรรมและงานประเพณีอย่างสม่ำเสมอ

5.             เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำแก่นักศึกษาเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

6.             ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยด้วยการแต่งกายชุดผ้าทอพื้นเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยใช้หลักธรรมภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

                กลยุทธ์

1.             สร้างระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบันภายในองค์กร

2.             ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง

3.             ให้มีหน่วยงานสนับสนุนและดูแลระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4.             รณรงค์ให้บุคลากรภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรสิ้นเปลือง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร

                กลยุทธ์

1.             จัดกิจกรรมให้บุคลากรภายในองค์กรได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของการประชุมเสวนา

2.             ประชุมแนวทางปฏิบัติงานและติดตามงานตามแผนงานทุกภาคเรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.3 สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานภายในองค์กร

                กลยุทธ์

1.             สร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยการยกย่องและให้รางวัลประกาศเกียติคุณแก่บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม

2.             ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทำงานอย่างมีความสุข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


แผนการรับนักศึกษา พ.ศ.2553-2557

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระดับ / หลักสูตร / สาขาวิขา

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา

รวม (1)
จำนวนนักศึกษาภาค Full Free
รวม (2)
รวมทั้งหมด
 
2553
2554
2555
2556
2557
2553-2557
2553
2554
2555
2556
2557
2553-2557
(1) + (2)
ระดับปริญญาตรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
80
80
80
80
80
400
40
40
40
40
40
200
600
  - สาขาวิชาเทคนิคการสัตว์แพทย์
40
40
40
40
40
200
-
-
-
-
-
-
200
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
80
80
80
80
80
400
40
40
40
40
40
200
200
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
40
40
40
40
40
200
30
30
30
30
30
150
350
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
40
40
40
40
40
200
40
40
40
40
40
200
400

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี)

80
80
80
80
80
400
-
-
-
-
-
-
-

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)

40
40
40
40
40
200
40
40
40
40
40
200
400
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
30
30
30
30
30
150
30
30
30
30
30
150
300
  - สาขาวิชาวิทยาการอาหารและบริการ
40
40
40
40
40
200
-
-
-
-
-
-
200
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
40
40
40
40
40
200
-
-
-
-
-
-
200
  - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
120
120
120
120
120
600
-
-
-
-
-
-
600
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
40
40
40
40
40
200
-
-
-
-
-
-
200
  - สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
30
30
30
30
30
150
-
-
-
-
-
-
150
  - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
80
80
80
80
80
400
-
-
-
-
-
-
400
  - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
120
120
120
120
120
600
-
-
-
-
-
-
600
รวมทั้งสิ้น
900
900
900
900
900
4500
220
220
220
220
220
1100
5600

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด พ.ศ.2553-2557

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระดับ / หลักสูตร / สาขาวิขา

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา

รวม (1)
จำนวนนักศึกษาภาค Full Free
รวม (2)
รวมทั้งหมด
 
2553
2554
2555
2556
2557
2553-2557
2553
2554
2555
2556
2557
2553-2557
(1) + (2)
ระดับปริญญาตรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
80
160
240
320
320
320
40
80
120
160
160
160
480
  - สาขาวิชาเทคนิคการสัตว์แพทย์
40
80
120
160
160
160
-
-
-
-
-
-
160
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
80
160
240
320
320
320
40
80
120
160
160
160
480
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
40
80
120
160
160
160
30
60
90
120
120
120
280
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
40
80
120
160
160
160
40
80
120
160
160
160
320

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี)

80
160
240
320
320
320
-
-
-
-
-
-
320

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)

40
80
120
160
160
160
40
80
120
160
160
160
320
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
30
60
90
120
120
120
30
60
90
120
120
120
240
  - สาขาวิชาวิทยาการอาหารและบริการ
40
80
120
160
160
160
-
-
-
-
-
-
160
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
40
80
120
160
160
160
-
-
-
-
-
-
160
  - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
120
240
360
480
480
480
-
-
-
-
-
-
480
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
40
80
120
160
160
160
-
-
-
-
-
-
160
  - สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
30
60
90
120
120
120
-
-
-
-
-
-
120
  - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
80
160
240
320
320
320
-
-
-
-
-
-
320
  - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
120
240
360
480
480
480
-
-
-
-
-
-
480
รวมทั้งสิ้น
900
1800
2700
3600
3600
3600
220
440
660
880
880
880
4480

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2553-2557

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระดับ / หลักสูตร / สาขาวิขา

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา

รวม (1)
จำนวนนักศึกษาภาค Full Free
รวม (2)
รวมทั้งหมด
 
2553
2554
2555
2556
2557
2553-2557
2553
2554
2555
2556
2557
2553-2557
(1) + (2)
ระดับปริญญาตรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
-
-
-
80
80
160
-
-
-
40
40
80
240
  - สาขาวิชาเทคนิคการสัตว์แพทย์
-
-
-
40
40
80
-
-
-
-
-
-
80
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
-
-
-
80
80
160
-
-
-
40
40
80
240
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
-
-
-
40
40
80
-
-
-
30
30
60
240
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
-
-
-
40
40
80
-
-
-
40
40
80
160

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี)

-
-
-
80
80
160
-
-
-
-
-
-
160

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)

-
-
-
40
40
80
-
-
-
40
40
80
160
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
-
-
-
30
30
60
-
-
-
30
30
60
120
  - สาขาวิชาวิทยาการอาหารและบริการ
-
-
-
40
40
80
-
-
-
-
-
-
80
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-
-
-
40
40
80
-
-
-
-
-
-
80
  - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
-
-
-
120
120
240
-
-
-
-
-
-
240
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
-
-
-
40
40
80
-
-
-
-
-
-
80
  - สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
-
-
-
30
30
60
-
-
-
-
-
-
60
  - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-
-
-
80
80
160
-
-
-
-
-
-
160
  - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
-
-
-
120
120
240
-
-
-
-
-
-
240
รวมทั้งสิ้น
-
-
-
900
900
1800
-
-
-
220
220
440
2240

แผนความต้องการขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อ ระดับ ป.เอก

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 
กลุ่ม/สาขาวิชา/แขนงวิชา

ประมาณความต้องการ (คน)

รวม (1)
2554-2557
2554
2555
2556
2557
1.  สาขาวิชาวิทยาการอาหารและบริการ
 
-
-
1
-
1
2.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
-
-
1
2
3
3.  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 
2
-
-
2
4
4.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

  (โภชนศาสตร์สัตว์/การปรับปรุงพันธุ์สัตว์/สรีรวิทยาสัตว์)

 
1
 
-
 
1
 
1
 
3
5.  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

    -  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์-สัตวแพทย์ * (สพ.ญ.สุดาวรรณ  ชื่นปรีชา)

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    -  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  * (น.สพ.ธีระกุลนิลนนท์)

 
 
1
 
 
 
-
 
-
 
-
 
1
 
-
 
-
 
 
2
6.  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

    -  Energy/Thermal system Design/Applied Mechanics

    -  Automatics Contrlo/Computer Aide design

 
-
-
 
1
-
 
-
-
 
-
1
 
2
 
กลุ่ม/สาขาวิชา/แขนงวิชา

ประมาณความต้องการ (คน)

รวม (1)
2554-2557
2554
2555
2556
2557
7.  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

   -  วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมเครื่องกลจักรกลเกษตร/ฮาร์ดดิสก์

  วิศวกรรมพลังงาน/ความร้อน/เมคคาทรอนิกส์
 
2
 
-
 
2
 
1
 
5
8.  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

     -  ชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ/เทคโนโลยีการเกษตร

 
1
 
-
 
-
 
-
 
1
9.  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

-         สาขานาโนเทคโนโลยี/ไมโครอิเล็กทรอนิกส์

-         สาขาเทคโนโลยีพลังงาน/วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

-         สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

     -   สาขาแมคคาทอนิกส์

 
1
1
-
-
 
1
1
2
1
 
-
1
-
-
 
-
-
-
-
 
 
8
10.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

-         สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการผลิตพืช/วิทยาศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร/วิศวกรรมเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร/พืชสวน/พืชไร่นา/เกษตรกลวิธาน/โรพืช/กีฎวิทยา/เกษตรเชิงระบบ/ปฐพีศาสตร์และภูมิสถาปัตย์

 
1
 
1
 
1
 
1
 
4
11.  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

      -  ปริญญาเอกสาขาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน หรือ บริหารธุรกิจ ทำวิทยานิพนธ์ด้านธุรกิจการเกษตร หรือ ธุรกิจการเกษตร หรือ เกษตรเชิงระบบ เน้นทางด้านการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่างเศรษฐกิจชุมชน

 
 
1
 
-
 
-
 
-
 
1
 
กลุ่ม/สาขาวิชา/แขนงวิชา

ประมาณความต้องการ (คน)

รวม (1)
2554-2557
2554
2555
2556
2557
12.  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

       -  สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

           สาขาวิชาออกแบบกราฟิก / สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง /

           สาขาวิชาศิลปะประยุกต์และการออกแบบ
           สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
           สาขาการวิจัยทางศิลปะ
 
1
 
1
 
1
 
1
 
4
13.  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
       กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์

-         สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชานาโนอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมโครอิเล็กทรอนิกส์

-         สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แขนงวิชาระบบสมองกลฝังตัว

 
 
 
1
 
-
 
 
-
 
-
 
 
-
 
1
 
 
1
 
-
 
 
2
 
1
 

*  พิจารณาจำนวนอาจารย์ในสาขาวิชาที่มีอยู่ และมีวุฒิปริญญาโท

 


ข้อมูลความต้องการอาจารย์ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
สาขาวิชา

ประมาณความต้องการ (ระบุจำนวนอัตรา)

รวม
อัตรา
2554
2555
2556
2557
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
1.  สาขาวิชาวิทยาการอาหารและบริการ
 
-
-
-
1
1
1
1
-
4
2.  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
1
-
-
1
-
1
-
-
3
3.  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 
-
1
-
-
-
-
-
-
1
4.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

  (โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง/การปรับปรุงพันธุ์สัตว์)

-
-
-
-
-
-
1
-
1
5.  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
  (จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์)
  (ป.โท ทางระบาดวิทยา)
 
-
-
 
1
-
 
-
-
 
-
-
 
-
-
 
-
1
 
-
-
 
-
-
 
2
 
6.  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

-         ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล/

วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 
 
-
 
-
 
-
 
1
 
-
 
-
 
-
 
1
 
2

สาขาวิชา

ประมาณความต้องการ (ระบุจำนวนอัตรา)

รวม
อัตรา
2554
2555
2556
2557
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
7.  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

     -  วิศวกรรมเครื่องกล และ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 
 
-
 
2
 
-
 
2
 
-
 
-
 
-
 
-
 
4

8.             สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 
1
-
1
-
-
-
-
-
2
9.  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

     -  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

     -  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์

 
 
1
-
 
-
-
 
-
1
 
-
-
 
-
-
 
-
-
 
-
-
 
-
-
 
1
1
10.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

     -  สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช/พืชสวน/พืชไร่ ปฐพีศาสตร์/โรคพืช/กีฎวิทยา/ภูมิสถาปัตย์/เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช/เกษตรกลวิธาน/เกษตรเชิงระบบ/วิทยาศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

 
-
 
1
 
-
 
1
 
-
 
1
 
-
 
1
 
4
11.  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

     -  แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์)

     -  แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (กราฟิก)

     -  แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (แฟชั่นและสิ่งทอ)

 
-
-
-
 
-
1
1
 
1
-
-
 
-
-
1
 
-
1
-
 
-
-
-
 
1
-
1
 
-
-
-
 
2
2
3

สาขาวิชา

ประมาณความต้องการ (ระบุจำนวนอัตรา)

รวม
อัตรา
2554
2555
2556
2557
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
12.  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

     -  ธุรกิจเกษตรหรือเศรษฐศาสตร์เกษตร โดยจบ ป.ตรี และ ป.โท วุฒิ วท.บ. ,วท.ม.สัตวศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

     -  ธุรกิจเกษตรหรือเศรษฐศาสตร์เกษตร โดยจบ ป.ตรีและ ป.โท วุฒิ วท.บ. ,วท.ม. ประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

     -  ธุรกิจเกษตรหรือเศรษฐศาสตร์เกษตร โดยจบ ป.ตรี และ ป.โท วุฒิ วท.บ. ,วท.ม เคมีเกษตร

     -  ธุรกิจเกษตรหรือเศรษฐศาสตร์เกษตร โดยจบ ป.ตรี และ ป.โท วุฒิ วท.บ. ,วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 
1
 
 
-
 
 
 
-
 
-
 
-
 
 
-
 
 
 
-
 
-
 
-
 
 
1
 
 
 
-
 
-
 
-
 
 
-
 
 
 
-
 
-
 
-
 
 
-
 
 
1
 
-
 
-
 
 
-
 
 
 
-
 
-
 
-
 
 
-
 
 
-
 
1
 
-
 
 
-
 
 
 
-
 
-
 
 
 
 
 
4
 
14.  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

     -  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

 
1
 
-
 
1
 
-
 
1
 
-
 
1
 
-
 
4
 

 

 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.