ReadyPlanet.com
dot dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


ระบบสารสนเทศงานวิจัย
ACM Digital Libraly  เป็นฐานข้อมูลทางสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ จากสำนักพิมพ์ ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆไว้ อาทิเช่น สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร, Transactions เป็นต้น และ เอกสารประกอบการประชุม โดย ให้บริการสืบค้นข้อมูล ตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน และยังให้บริการเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text)
 Wilson Web    ฐานข้อมูล HW Wilson ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science บริการเอกสารฉบับเต็มจากวารสารไม่น้อยกว่า 1,400 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1981 - ปัจจุบัน (http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/getStartPage.jhtml? DARGS=/hww/jumpstart.jhtml และจะเปลี่ยนไปใช้ URL https://search.ebscohost.com  ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 )
 IEEE Explore   เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทางด้านสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Acoustics, Aerospace, Biomedical Engineering, Computing, Engineering Education, Industrial Engineering, Remote Sensing, Transportation จาก 2 สำนักพิมพ์ คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ Institution of Electrical Engineers (IEE) มีสิ่งพิมพ์รวมกันมากกว่า 12,000 ชื่อ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ปี 1988 - ปัจจุบัน
 IEEE eLearning Library  IEEE eLearning Library

เริ่มใช้งานกับ elearning library

 SpringerLink  เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขา วิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ ทางการแพทย์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering โดยมี เนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ วารสาร เป็นต้น
 ScienceDirect   ระบบสืบค้นบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จำนวนกว่า 1,800 ชื่อ ของสำนักพิมพ์ Elsevier Science, Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งวารสาร Reviews (Trends & Current Opinion) จำนวนกว่า 6.2 ล้านระเบียน สามารถเข้าใช้บทความฉบับเต็มได้เกือบทุกชื่อ ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน
 RL NRCT  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สภาวิจัยแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางในการเป็นศูนย์ข้อมูลการวิจัยของประเทศ ประกอบด้วย ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลโครงการวิจัยจากหน่วยงานทั่วประเทศ การจัดทำทะเบียนนักวิจัย และเป็นหน่วยงานกลางตามมติคณะรัฐมนตรี ในการรวบรวมเผยแพร่เอกสารผลงานวิจัย ที่เป็นรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ จากหน่วยงานทั่วประเทศ รวบรวมเผยแพร่ ณ ห้องสมุดงานวิจัย โดยหัวเรื่องที่เป็นคำค้นถูกจัดเตรียมไว้บรรณารักษ์ ได้ถูกนำออกมาเรียงลำดับพร้อมบรรณานุกรม ในแบบ eBook pdf และแบบ XML และ pdf file เพื่อการพิมพ์แบบสองหน้าและเข้าเล่ม และรวมเฉพาะหัวเรื่องทั้งหมดเพื่อเป็นการเลือกเฉพาะคำค้นเพื่อนำไปค้นหา บรรณานุกรมต่อไป
 Digital ARCHIVES  Academic Search Elite
          ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์  บริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฐานข้อมูล : มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไม่น้อยกว่า 3,400 ชื่อ (Titles) และเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) ของวารสาร ไม่น้อยกว่า 2,000 ชื่อ (Titles)
  Digital ARCHIVES  Education Research Complete
        เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆอีกมากมาย
  Digital ARCHIVES  Computers & Applied Sciences Complete
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ
 ProQuest : Dissertations & Theses   ProQuest : Dissertations & Theses 
          ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของ สถาบันการศึกษาที่ได้การรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน
 ABI/INFORM Complete   ABI/INFORM Complete 
          ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษธทต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลก
 Emerald    เป็นฐานข้อมูลทางด้านการบริหาร ประกอบด้วยข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full text) และบทวิเคราะห์ (review) จากวารสารในสาขาวิชานี้ กว่า 300 ชื่อ
 Thomson Reuters  เป็น ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึงที่ครอบคลุมสาขา วิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ 2001- ปัจจุบัน
 ACS Publications  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่ พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Joumals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Fill Text) และรูปภาพ (Image)  ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
 Muse Global  Muse Global เป็นเครื่องมือช่วยสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยต่างๆ ได้หลายฐานพร้อมกัน ภายในหน้าจอการสืบค้นเดียว เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูลของอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย โดยสามารถสืบค้นฐานข้อมูลได้ดังนี้ ACM Digital Library H.W. WilsonProQuest SpringerLink Web of Science
 BioOne  BioOne เป็นฐานข้อมูลด้านชีวภาพ นิเวศวิทยา และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีจำนวนวารสารกว่า 167 ชื่อจาก 125 สำนักพิมพ์ (ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2554)
คุณสมบัติเฉพาะ
  • สามารถตรวจสอบค่า Impact Factor ของวารสารได้
  • บอกจำนวนวารสารในกลุ่มที่ตรวจสอบค่า Impact Factor
  • บอกบทความที่มีการ Download ไฟล์ PDF มากสุดในรอบเดือนที่ผ่านมาได้
 Select to go to the Scopus main search page  
 Scimago  The SCImago Journal & Country Rank is a portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information contained in the Scopus® database (Elsevier B.V.). These indicators can be used to assess and analyze scientific domains.
 Elsevier  Elsevier is a world-leading provider of information solutions that help you make better decisions, deliver better care, and sometimes make groundbreaking discoveries in science, health, and technology.

กลุ่มวารสารที่อยู่ใน Beall’s List Copyright © 2010 All Rights Reserved.