ReadyPlanet.com
dot dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


แบบฟอร์มตัวอย่าง มคอ.

แบบฟอร์ม มคอ 3 tqf.pdf

 คลิกเลือกจากไฟล์ pdf

แบบฟอร์ม มคอ. 3 form3.pdf

 

ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 1 สาขาคอมพิวเตอร์     

  Example_m1.pdf

ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 2 วิชาหลักสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     Example_m2.pdf

ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 3 วิชาหลักสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                 Example m3.pdf

ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 4 วิชาหลักสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     Example_M4.pdf

ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 5 วิชาหลักสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     Example_m5.pdf

ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 6 วิชาหลักสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     Example_m6.pdf

ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 7 วิชาหลักสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     Example_m7.pdf

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.