ReadyPlanet.com
dot dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


แบบฟอร์มการเงินและพัสดุ

 

ดาวโหลดเอกสารที่ต้องการจากลิงค์ไฟล์ pdf ที่แนบ

1.pdf  ใบเบิกค่าสอนนักศึกษาภาคปกติ

2.pdf  บันทึกข้อความแจ้งซ่อม

3.pdf  ใบตรวจรับการจ้าง

4.pdf  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

5.pdf  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ด้านหลัง)

6.pdf  ใบเบิกค่าสอน การจัดการศึกษารูปแบบพิเศษ

7.pdf  สัญญายืมเงิน

8.pdf  รายการส่งใช้เงินยืม

9.pdf  บันทึกข้อความรายงานผลไปราชการ

10.pdf  ใบเสนอราคา

11.pdf  ใบสำคัญรับเงิน

12.pdf  ใบสั่งซื้อตรวจรับพัสดุ

13.pdf  ใบสั่งจ้าง

14.pdf  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

15.pdf  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 2

16.pdf  ใบติดใบเสร็จรับเงิน

17.pdf  ใบเบิกพัสดุ

18.pdf  หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Project.pdf    แบบฟอร์มสรุปโครงการ

Report_.pdf   แบบฟอร์มรายงานการประชุม/อบรม/สัมมนาCopyright © 2010 All Rights Reserved.