ReadyPlanet.com
dot dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


คำสั่งที่ 134/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสุตรบัณฑิต (TQF)

134 tech.pdf 
เอกสาร/คำสั่งต่างๆ

คำสั่งที่ 162/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสเปคและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ 2559 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
คำสั่งที่ 159/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสเป็ค ราคากลางครุภัณฑ์ 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คำสั่งที่ 147/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสเป็ค ราคากลางครุภัณฑ์ 2559 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
คำสั่งที่ 169/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ KM ปี 57
คำสั่งที่ 168/2557 ให้คณาจารย์ไปราชการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 179/2557 ให้ อ.สมชาย สิิริพัฒนากุล ไปราชาร กทม.
คำสั่งที่ 167/2557 ให้บุคลากรไปราชการ พอ.สว ณ บ้านโพธิ์ท่าเมือง
คำสั่งที่ 166/2557 ให้ อ.สุดาวรรณ ชื่นปรีชา และนักศึกษา ไปราชการ มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
คำสั่งที่ 165/2557 ให้ อาจารย์และนักศึกษา ไปราชการ โรงเรียนเสอเพลอวิทยา
คำสั่งที่ 164/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและดูแลกิจกรรมการรับน้องใหม่ ปี 57
คำสั่งที่ 163/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการหน่วยบริการทางด้านสุขภาพสัตว์ สนับสนุนหน่วย พอ.สว.
คำสั่งที่ 162/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ดูแลสุขภาพโคกระบือ ณ อบต.ผาสุก
คำสั่งที่ 161/2557 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557
คำสั่งที่ 160/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการสาขาวิชาคณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557
คำสั่งที่ 159/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
คำสั่งที่ 158/2557 ให้ คณาจารย์ ไปราชการ ทำบุญเลี้ยงพระเปิดสภาวิศวกร จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 157/2557 ให้ ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์ ไปราชการ จ.ปทุมธานี
คำสั่งที่ 156/2557 ให้ ผศ.ศราวุธ ชัยมูล ไปราชการ จังหวัดตรัง
คำสั่งที่ 154/2557 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยี
คำสั่งที่ 153/2557 ให้ อ.นพรัตน์ ธรรมวงษา และ อ.ยุทธศักดิ์ ทอดทอง ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 152/2557 ให้ ผศ.ฤทธิชัย พิลาไชย ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 151/2557 ให้ ผศ.สุธินดา ใจขาน ไปราชการ
คำสั่งที่ 150/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ปี 57 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
คำสั่งที่ 149/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรรม ประจำปี 2557 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ
คำสั่งที่ 148/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดแบบ (ออกแบบ) ประจำปี 2557
คำสั่งที่ 147/2557 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศกนักศึกษาสาขาออกแบบฯ
คำสั่งที่ 146/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาเทคโนโลยี ปี 57
คำสั่งที่ 145/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมรับน้องใหม่สาขาชีวภาพ ปี 57
คำสั่งที่ 144/2557 ให้ อ.อภัยภักดิ์ ประทุมทิพย์ ไปราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา
คำสั่งที่ 143/2557 ให้ อ.สุดาวรรณ ชื่นปรีชา และ อ.ปราณปรียา คำมี ไปราชการกรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 142/2557 ให้ อ.อดิศักดิ์ บุตรวงษ์ ไปราชการ มรภ.สวนสุนันทา
คำสั่งที่ 141/2557 ให้ อ.ปราณปรียา คำมี และ อ.พัทธ์ธาวัณย์ สิทธิจันดา ไปราชการ
คำสั่งที่ 140/2557 ใหคณาจารย์สาขาออกแบบฯไปราชการ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 139/2557 ให้ ดร.อรรจนา ด้วงแพง ไปราชการ ม.หอการค้าไทย
คำสั่งที่ 138/2557 ให้ ดร.อรรจนา ด้วงแพง ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 137/2557 ให้ อ.อัจฉริยา สุรยา ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 136/2557 ให้ อ.วรรณศิริ วรรณสืบเชื้อ ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 135/2557 ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไปราชการศึกษาดูงาน
คำสั่งที่ 134/2557 ให้คณาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลไปราชการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คำสั่งที่ 133/2557 ให้คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปราชการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการใช้เครื่องมือวัดฯ
คำสั่งที่ 132/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งที่ 131/2557 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คำสั่งที่ 130/2557 ให้ ผศ.ฤทธิชัย พิลาไชย ไปราชการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
คำสั่งที่ 129/2557 ให้ อ.กฤษณพงศ์ สมสุข ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 128/2557 ให้ อ.บรรณญัติ บริบูรณ์ ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 127/2557 ให้ อ.นพรัตน์ ธรรมวงษา ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 126/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปีการศึกษา 2556
คำสั่งที่ 125/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ื่่องกล
คำสั่งที่ 124/2557 ให้คณาจารย์สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ไปราชการ นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา
คำสั่งที่ 123/2557 ให้ อ.อริยพงษ์ พลั่วพันธุ์ ไปราชการ จ.ปทุมธานี
คำสั่งที่ 122/2557 ให้คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 121/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ระดับสาขาเพิ่มเติม
คำสั่งที่ 120/2557 ให้ อ.อัจฉริยา สุริยา และ อ.ทิวารัตน์ ศรีราตรี ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 119/2557 ให้ อ.สุนันท์ นวลเพ็ง ไปราชการ จ.อุบลราชธานี
คำสั่งที่ 118/22557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.สุนทร สุทธิบาก แก้ไขเกรด
คำสั่งที่ 117/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ระดับสาขาวิชาเพิ่มเติม
คำสั่งที่ 116/2557 ให้ อ.บรรณญัติ บริบูรณ์ ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 115/2557 ให้คณาจารย์สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ไปราชการติดตามการทำปัญหาพิเศษของนักศึกษา ณ จ.หนองคาย
คำสั่งที่ 114/2557 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ปีการศึกษา 2557
คำสั่งที่ 113/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปรจำปีการศึกษา 2556
คำสั่งที่ 112/2557 ให้ ดร.นิราวรรณ อนันตสุข ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 110/2557 ให้ ผศ.ฤทธิชัย พิลาไชย ไปราชการ จังหวัดหนองคาย
คำสั่งที่ 108/2557 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556
คำสั่งที่ 107/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2556 ระดับสาขาวิชา
คำสั่งที่ 106/2557 ให้อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 105/2557 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คำสั่งที่ 104/2557 ให้บุคลากรไปราชการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากดอกบัวแดง จ.อุดรธานี
คำสั่งที่ 103/2557 ให้ ดร.อรรจนา ด้วงแพง ไปราชการ จ.ชลบุรี
คำสั่งที่ 102/2557 ให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนไปราชการ ณ คลองพร้าวรีสอร์ท จ.ตราด
คำสั้งที่ 101/2557 ให้บุคลากรไปราชการ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการเขียนตำรา เอกสารประกอบการสอนและการทำวิจัยในช้้นเรียน คลองพร้าวรีสอร์ท จ.ตราด
คำสั่งที่ 100/2557 ให้ ดร.อนันต์ นิ่มทวัฒน์ ไปราชการ ประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 099/2557 ให้อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ไปราชการ ศึกษาดูงาน ต.โนนสูง จ.อุดรธานี
คำสั่งที่ 098/2557 ให้ อ.ภัทยา นาปะเสริฐ และนักศึกษา ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 097/2557 ให้ อ.อดิศักดิ์ บุตรวงษ์ ไปราชการ สภาวิศวกร กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 096/2557 ให้อาจารย์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 095/2557 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
คำสั่งที่ 094/2557 ให้ ดร.ปรียา แก้วนารี และ อ.สุนันท์ นวลเพ็ง ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 093/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงงานวิจัยของนักศึกษารูปแบบพิเศษ สาขาเทคโนอิเล็กฯและวิศวกรรมไฟฟ้า
คำสั่งที่ 092/2557 ให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ไปราชการจัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ จ.นนทบุรี
คำสั่งที่ 091/2557 ให้อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ไปราชการ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 090/2557 ให้อาจารย์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไปราชการ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 089/2557 ให้ อ.สิทธิพร พันธุระ ไปราชการ ประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 088/2557 ให้อาจารย์สาขาการจัดการอุตสาหกรรมไปราชการ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 087/2557 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คำสั่งที่ 086/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557
คำสั่งที่ 085/2557 ให้ อ.บรรณญัติ บริบูรณ์ ไปราชการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 084/2557 ให้บุคลากรไปราชการ แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 21 ปี 2557
คำสั่งที 083/2557 ให้อาจารย์สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ไปราชการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 082/2557 ให้อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 081/2557 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
คำสั่งที่ 080/2557 ให้ อ.เพลินพิศ แจ้งโพธิ์นาค และ อัจฉริยา สุริยา ไปราชการ กรุงเทพฯและนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 079/2557 ให้ ผศ.สุธินดา ใจขาน และ อ.วรรณศิริ วรรณสืบเชื้อ ไปราชการเทศนักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 078/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (กรณี อ.กฤษณพงศ์ สมสุข แก้ไขเกรดนักศึกษา)
คำสั่งที่ 077/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและติดตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
คำสั่งที่ 076/2557 ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ไปราชการ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 075/2557 แต่งต้้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและบริการ
คำสั่งที่ 074/2557 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติราชการในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
คำสั่งที่ 073/2557 ให้บุคลากรไปราชการ ร่วมประชุมภาคีสัตวบาล-สัตวศาสตร์ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
คำสั่งที่ 072/2557 ให้บุคลากรไปราชการ โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา ณ มรภ.เลย
คำสั่งที่ 071/2557 ให้ ผศ.อิทธิพล สิงห์คำ ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 070/2557 ให้ ดร.ปรียา แก้วนารี ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 069/2557 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า
คำสั่งที่ 068/2557 ให้ นายธวัชชัย สีลาโส และ นักศึกษาไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 067/2557 ให้ อ.ณัฐกิต แสนทอง ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 066/2557 ให้ ดร.อรรจนา ด้วงแพง ไปราชการ จ.ปทุมธานี
คำสั่งที่ 065/2557 ให้ อ.อริยพงษ์ พลั่วพันธ์ ไปราชการ ณ สถาบันมาตราวิทยา ปทุมธานี
คำสั่งที่ 064/2557 ให้ อ.สุนันท์ นวลเพ็ง ,อ.นิราวรรณ อนันตสุข ,อ.ภัทยา นาปะเสริฐ ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 063/2557 ให้ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล ไปราชการ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 062/2557 ให้ อาจารย์สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ไปราชการ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
คำส่ั่งที่ 061/2557 ให้ ดร.ระวี พรหมหลวงศรี และ ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์ ไปราชการ จ.ชลบุรี
คำสั่งที่ 060/2557 ให้ คณาจารย์ ไปราชการ ประชุมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 058/2557 ให้ ผศ.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย ,อ.อโณทัย สิงห์คำ และนักศึกษา ไปราชการ สยามพารากอน กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 057/2557 ให้ ผศ.สมพร ใจรักพันธุ์ ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 056/2557 ให้ อ.สุนันท์ นวลเพ็ง ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 055/2557 ให้อาจารย์สาขาอาหารและบริการ ไปราชการ ณ วัดนาหลวง จ.อุดรธานี
คำสั่งที่ 054/2557 ให้ อ.กวีพงษ์ หงษ์ทอง ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 053/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงงานสหกิจศึกษาและปัญหาพิเศษ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
คำสั่งที่ 052/2557 ให้อาจารย์สาขาอาหารและบริการ ไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 051/2557 ให้ อ.ปองพล แสนสอน ,นายณัฐพงศ์ บุตรธนู และนักศึกษาไปราชการ จ.นครราชสีมา
คำสั่งที่ 050/2557 ให้อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้าไปราชการศึกษาดูงาน ณ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 048/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ปี งปม.2557
คำสั่งที่ 047/2557 ให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ ไปราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 046/2557 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนและการประเมินผลแทน อ.อภิรักษ์ อุ่นไธสง
คำสั่งที่ 045/2557 ให้อาจารย์สาขาอาหารและบริการไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 044/2557 ให้ อ.อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ และ อ.กฤษฎากรณ์ ว่องไว ไปราชการ จ.จันทบุรี
คำสั่งที่ 043/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 2/2556
คำสั่งที่ 042/2557 ให้ รศ.อลงกรณ์ พรมที และ ผศ.จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์ ไปราชการ จ.ราชบุรี
คำสั่งที่ 041/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
คำสั่งที่ 040/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากลในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 3
คำสั่งที่ 039/2557 ให้ รศ.อลงกรณ์ พรมที ,อ.วราจิต พยอม , ผศ.จะไรรัตน์จิดดา อรรคนิตย์ ไปราชการนำเสนอผลงานวิจัย จังหวัดขอนแก่น
คำสั่งที่ 038/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลย์สงครามวิจัย"
คำสั่งที่ 037/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงงานวิจัยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอิเล็กฯและวิศวกรรมไฟฟ้า
คำสั่งที่ 036/2557 ให้ อ.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์ ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 035/2557 ให้ อ.กฤษณพงศ์ สมสุข ไปราชการ จ.ภูเก็ต
คำสั่งที่ 034/2557 ให้อาจารย์ไปราชการประชุมวิชาการราชภัฏพิบุลสงครามวิจัย จ.พิษณุโลก
คำสั่งที่ 033/2557 ให้ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไปราชการ ขอนแก่น
คำสั่งที่ 031/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค 2/2556
คำสั่งที่ 030/2557 ให้ ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ ไปราชการ จ.นครราชสีมา
คำสั่งที่ 029/2557 ให้ อ.ชิตพล คงศิลา และ อ.วีระพล แก้วก่า ไปราชการสภาวิศวกร
คำสั่งที่ 028/2557 ให้อาจารย์สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ไปราชการ พอ.สว.
คำสั่งที่ 027/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการค่ายคณะเทคโนโลยี
คำสั่งที่ 026/2557 ให้อาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ ไปราชการ
คำสั่งที่ 024/2557 ให้อาจารย์สาขาวิทย์ฯเทคโนฯอาหาร ไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 023/2557 ให้อาจารย์และนักศึกษาการจัดการอุตสาหกรรม ไปราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา
คำสั่งที่ 022/2557 ให้อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 021/2557 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คำสั่งที่ 020/2557 ให้ ผศ.ชลวิชชุ์ ยุวชิต, อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม , อ.กฤษฎากรณ์ ว่องไว ไปราชการ จ.บุรีรัมย์
คำสั่งที่ 019/2557 ให้คณาจารย์และนักศึกษา ไปราชการแข่งขันหุ่นยนต์ ณ สถาบันไทยญี่ปุ่น
คำสั่ง 018/2557 ให้อาจารย์และบุคลากรสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล ไปราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา
คำสั่งที่ 016/2557 ให้ รศ.อลงกรณ์ พรมที, ผศ.จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์ และนักศึกษาไปราชการ จ.นนทบุรี
คำสั่งที่ 015/2557 ให้ อ.วลัยลักษณ์ แก้ววงษา และ อ.ภัทยา นาปะเสริฐ ไปราชการ ม.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 014/2557 ให้ อ.นิราวรรณ อนันตสุข ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 013/2557 ให้อาจารย์สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา
คำสั่งที่ 012/2557 ให้ อ.อโณทัย สิงห์คำ และนักศึกษา ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 011/2557 ให้ อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 010/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายประสานงานนักศึกษาเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา (สาขาธุรกิจการเกษตร)
คำสั่งที่ 009/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิปัสสนาเพื่อสร้างความรู้คู่คุณธรรม สาขาธุรกิจการเกษตร
คำสั่งที่ 008/2557 ให้อาจารย์สาขาอาหารและบริการ ไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 007/2557 ให้ ผศ.สมพร ใจรักพันธุ์ ไปราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา
คำสั่งที่ 006/2557 ให้อาจารย์สาขาเทคโนโลยีก่อสร้างไปราชการ ศึกษาดูงาน ณ จ.ชลบุรี
คำสั่งที่ 005/2557 ให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไปราชการ ศึกษาดูงาน
คำสั่งที่ 004/2557 ให้คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ไปราชการนิเทศสหกิจศึกษา
คำสั่งที่ 003/2557 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
คำสั่งที่ 002/2557 แต่งตั้งผู้ประสานงานและดูแลความเรียบร้อยคณะเทคโนโลยี
คำสั่งที่ 283/2556 ให้บุคลากรคณะเทคโนโลยี ไปราชการ ณ ภูดารารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
คำสั่งที่ 282/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจำแผนปฏิบัติการประจำปี งปม ปี 2557
คำสั่งที่ 281/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
คำสั่งที่ 279/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแสดงสวัสดีปีใหม่ 2557
คำสั่งที่ 278/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและกไนดราคากลาง เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
คำสั่งที่ 277/2556 ให้ คณาจารย์ ไปศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ ณ มรภ.พิบูลสงคราม
คำสั่งที่ 276/2556 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติราชการในวันหยุดปีใหม่ ปี 2557
คำสั่งที่ 275/2556 ให้ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ไปราชการนิเทศ
คำสั่งที่ 274/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยี ปี 2556
คำสั่งที่ 272/2556 ให้ รศ.อลงกรณ์ พรมที ไปราชการ จ.กาญจนบุรี
คำสั่งที่ 271/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 56
คำสั่งที่ 270/2556 ให้ ผศ.อิทธิพล สิงห์คำ ไปราชการ จังหวัดสกลนคร
คำสั่งที่ 269/2556 ให้ อ.สุดาวรรณ ชื่นปรีชา และ อ.ปราณปรียา คำมี ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 268/2556 ให้ ผศ.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย และนักศึกษา ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 267/2556 ให้ รศ.พีระยศ แสนโภชน์ ไปราชการ จังหวัดกาญจนบุรี
คำสั่งที่ 266/2556 ให้ อ.พัทธ์ธาวัณย์ สิทธิจันดา ไปราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสั่งที่ 265/2556 ให้ อ.ชิตพล คงศิลา และ อ.สุทิน พลบูรณ์ ไปราชการ จ.กำแพงเพชร
คำสั่งที่ 264/2556 ให้ คณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไปราชการ โรงเรียนกุมภวาปี
คำสั่งที่ 263/2556 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้องงานสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ปี 2556
คำสั่งที่ 262/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบรายวิชาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 1
คำสั่งที่ 261/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์การศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า โดยวิธีสอบราคา
คำสั่งที่ 260/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ชุดปฏิบัติการพืชไฮโดรโปนิกส์ โดยวิธีสอบราคา
คำสั่งที่ 259/2556 ให้ ผศ.ฤทธิชัย พิลาไชย ไปราชการ จ.สกลนคร
คำสั่งที่ 258/2556 ให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ไปราชการ จังหวัดสกลนคร
คำสั่งที่ 257/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง เครื่องรีดพาย โดยวิธีสอบราคา
คำสั่งที่ 256/2556 ให้ อ.พัทธ์ธาวัณย์ สิทธิจันดา ไปราชการ จ.มหาสารคาม
คำสั่งที่ 255/2556 ให้ ผศ.อิทธิพล สิงห์คำ ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 254/2556 ให้บุคลากร ไปราชการ แข่งขันกีฬา ณ จังหวัดอุบลราชธานี
คำสั่งที่ 253/2556 ให้คณาจารย์และนักศึกษาไปราชการ โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
คำสั่งที่ 252/2556 ให้คณาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไปราชการ มหาวิทยาลัยเชียงราย
คำสั่งที่ 251/2556 ให้ รศ.อลงกรณ์ พรมที ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 250/2556 ให้ อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม ไปราชการ จ.บึงกาฬ
คำสั่งที่ 249/2556 ให้บุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ฯ ไปราชการ โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
คำสั่งที่ 248/2556 ให้คณาจารย์ไปราชการประชุมสัมมนา เรื่อง ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ ณ จังหวัดขอนแก่น
คำสั่งที่ 247/2556 ให้ ผศ.อิทธิพล สิงห์คำ ไปราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสั่งที่ 246/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง เครื่องตรวจเลือดและค่าทางเคมีในเลือด โดยวิธีสอบราคา
คำสั่งที่ 245/2556 ให้ อ.นิราวรรณ อนันตสุข และนักศึกษา ไปราชการ มทร.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
คำสั่งที่ 244/2556 ให้ อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม ไปราชการ จ.นครพนม
คำสั่งที่ 243/2556 ให้คณาจารย์ไปราชการติดตามความคืบหน้าการรับรองปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คำสั่งที่ 242/2556 แต่งตั้งผู้ประสานงานการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร
คำสั่งที่ 241/2556 ให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนฯอิเล็กทรอนิกส์ ไปราชการศึกษาดูงานนอกสถานที่
คำสั่งที่ 240/2556 ให้ ผศ.วีระพันธ์ แสงศิริไพศาล และ ผศ.สมพร ใจรักพันธุ์ ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 239/2556 ให้ ผศ.ไพบูลย์ บุบผา และ อ.บรรณญัติ บริบูรณ์ ไปราชการ จ.มหาสารคาม
คำสั่งที่ 238/2556 ให้ อ.อภัยภักดิ์ ประทุมทิพย์ ไปราชการ จ.มหาสารคาม
คำสั่งที่ 237/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีสอบราคา
คำสั่งที่ 236/2556 ให้ อ.นราธิป ภาวะรี ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 235/2556 ให้ อ.อดิศักดิ์ บุตรวงษ์ ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 234/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง เตาเผาอุณหภูมิสูง โดยวิธีสอบราคา
คำสั่งที่ 233/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ โดยวิธีตกลงราคา
คำสั่งที่ 232/2556 ให้ ผศ.อิทธิพล สิงห์คำ ไปราชการ จังหวัดขอนแก่น
คำสั่งที่ 231/2556 ให้ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ไปราชการ จังหวัดขอนแก่น
คำสั่งที่ 230/2556 ให้ อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม ไปราชการ จังหวัดขอนแก่น
คำสั่งที่ 229/2556 ให้ รศ.อลงกรณ์ พรมที และ ผศ.จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์ ไปราชการ จ.มหาสารคาม
คำสั่งที่ 228/2556 ให้ อ.ปราณปรียา คำมี และ อ.พัทธ์ธาวัณย์ สิทธิจันดา ไปราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา
คำสั่งที่ 227/2556 ให้ อ.ปราณปรียา คำมี ไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คำสั่งที่ 226/2556 ให้คณาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ไปราชการศึกษาดูงาน จังหวัดสระบุรี
คำสั่งที่ 225/2556 ให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปราชการ จ.หนองคาย
คำสั่งที่ 224/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดแสดงนิทรรศการ 90 ปี คณะเทคโนโลยี
คำสั่งที่ 223/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการด้านสุขภาพสัตว์เพื่อสนับสนุนหน่วยแพทย์ พอสว.
คำสั่งที่ 222/2556 ให้ ผศ.สุธินดา ใจขาน ไปราชการ (วช.) กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 221/2556 ให้ ผศ.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย และนักศึกษา ไปราชการจังหวัดราชบุรี
คำสั่่งที่ 220/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษารูปแบบพิเศษ เทคโนโลยีเครื่องกล ภาคเรียนที่ 1/2556
คำสั่งที่ 219/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอบเค้าโครงเทคโนโลยีเครื่องกล ภาคเรียนที่ 1/2556
คำสั่งที่ 218/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการสอบกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2556
คำสั่งที่ 217/2556 ให้ อ.ชิตพล คงศิลา ไปราชการ
คำสั่งที่ 215/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ ตรวจการจ้าง ของ รพ.สัตว์ โดยวิธีตกลงราคา ปี งปม. 2557
คำสั่งที่ 214/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าและตรวจรับพัสดุ ตรวจการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ปี งปม. 2557
คำสั่งที่ 213/2556 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาสัมมนา สาขาเทคโนฯการผลิตสัตว์ ปี 2556
คำสั่งที่ 212/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2556
คำสั่งที่ 211/2556 ให้ ดร.ปรียา แก้วนารี ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 210/2556 แต่งตั้ง อ.ณัฐกิตติ์ แสนทอง ไปราชการ ศึกษาดูงาน
คำสั่งที่ 209/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบประมวลความรู้ ปี 56
คำสั่งที่ 208/2556 ให้คณาจารย์ไปราชการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย จ.ชลบุรี
คำสั่งที่ 207/2556 ให้ ผศ.สมพร ใจรักพันธุ์ ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 206/2556 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล ปี 56
คำสั่งที่ 205/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค 1/56
คำสั่งที่ 204/2556 ให้คณาจารย์ไปราชการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ปี 57 จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 203/2556 ให้ รศ.พีระยศ แสนโภชน์ ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 202/2556 ให้ อ.อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ ไปราชการ
คำสั่งที่ 201/2556 แต่งตั้งคณะกรรมสอบสัมมนาและปํญาหพิเศษ สาขาวิทย์ฯเทคโนฯอาหาร
คำสั่งที่ 200/2556 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ปี 56
คำสั่งที่ 199/2556 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการทางการเกษตร ปี 56
คำสั่งที่ 198/2556 ให้คณาจารย์ไปราชการ วัดวิเวกภูเขาวง จ.เลย
คำสั่งที่ 197/2556 ให้ อ.ปองพล แสนสอน และนักศึกษาไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 196/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ ปี งปม. 56
คำสั่งที่ 195/2556 ให้ อ.อภิรักษ์ อุ่นไธสง และ ผศ.อิทธิพล สิงห์คำ ไปราชการ จ.สกลนคร
คำสั่งที่ 194/2556 ให้ รศ.พีระยศ แสนโภชน์ ไปราชการ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 193/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2556
คำสั่งที่ 192/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพฤติกรรมคณะเทคโนโลยี ปี งปม. 2556
คำสั่งที่ 190/2556 ให้คณาจารย์ไปอบรมสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 189/2556 ให้ นายวิชิต แสงโยธา และนักศึกษาไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 188/2556 ให้ สพ.ญ.สุดาวรรณ ชื่นปรีชา ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 187/2556 ให้ ดร.วลัยลักษณ์ แก้ววงษา และ อ.สิทธิพร พันธุระ ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 186/2556 ให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนฯก่อสร้างไปราชการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสั่งที่ 185/2556 ให้ ผศ.ชลวิชชุ์ ยุวชิต อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม และนักศึกษา ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 184/2556 ให้คณาจารย์ไปราชการดำเนินโครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรม ณ วัดป่าวิเวกภูเขาวง จ.เลย
คำสั่งที่ 183/2556 แต่งตั้งประโานโครงการบริการวิชาการ ด้านวิศวกรรมและการออกแบบก่อสร้างองค์มหาเจดีย์
คำสั่งที่ 182/2556 ให้ผู้บริหารและอาจารย์ ไปราชการ ที่สภาวิศวกร และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 181/2556 ให้ อ.ปองพล แสนสอน ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 180/2556 ให้ ผศ.ชลวิชชุ์ ยุวชิต และ อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม ไปราชการ จ.เพชรบุรี
คำสั่งที่ 179/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาการออกแบบฯ ปี 56
คำสั่งที่ 178/2556 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 1 ปี 56
คำสั่งที่ 177/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพิเศษ สาขาวิชาออกแบบฯ ปี 56
คำสั่งที่ 176/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินินงานวันราชภัฏวิชาการ ประจำปี 56
คำสั่งที่ 175/2556 ให้อาจารย์สาขาเทคโนฯการผลิตสัตว์ ไปราชการ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
คำสั่งที่ 174/2556 ให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการอาหารและบริการ ไปราชการ จ.ชลบุรี
คำสั่งที่ 173/2556 ให้อาจารย์สาขาเทคโนฯการผลิตสัตว์ ไปราชการ อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
คำสั่งที่ 172/2556 ให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กฯ ไปราชการ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
คำสั่งที่ 171/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาการเตรียมพร้อมเพื่อเป็นวิศวกร
คำสั่งที่ 170/2556 ให้ อ.สมชาย สิริพัฒนากุล ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 169/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
คำสั่งที่ 168/2556 ให้ อ.สิทธิพร พันธุระ ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 167/2556 ให้ อ.ปริญญพันธุ์ เพชรจรัส และ ดร.อรรจนา ด้วงแพง ไปราชการ ม.เทคโนฯพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสั่งที่ 165/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ฯ
คำัสั่งที่ 164/2556 ให้อาจารย์สาขาเทคโนฯอาหาร ไปราชการ จ.มหาสารคาม
คำสั่งที่ 163/2556 ให้อาจารย์ไปราชการโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ รร.หมันขาว จ.เลย
คำสั่งที่ 162/2556 ให้ อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม ไปราชการ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 161/2556 ให้อาจารย์สาขาวิทยาการอาหารและบริการ ไปราชการ จ.หนองบัวลำภู
คำสั่งที่ 160/2556 ให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 159/2556 แต่งตั้งให้บุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ฯเป็นผู้ช่วยสอน
คำสั่งที่ 158/2556 ให้บุคลากรศูนย์ฯบ้านตาด เป็นอาจารย์พิเศษ
คำสั่งที่ 157/2556 ให้ ผศ.ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์ ไปราชการ จ.นนทบุรี
คำสั่งที่ 156/2556 ให้ อาจารย์ ไปราชการ ณ สภาวิศวกร กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 155/2556 ให้ ผศ.ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์ ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 154 ให้ รศ.พีระยศ แสนโภชน์ ไปราชการ ไปราชการ ม.เกษตร กทม.
คำสั่งที่ 153/2556 ให้อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ไปราชการ ม.ธรรมศาสตร์
คำสั่งที่ 152/2556 ให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาผลิตสัตว์ ไปราชการ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
คำสั่งที่ 150/2556 ให้บุคลากรศูนย์ฯบ้านตาดไปราชการ อ.ศรีธาตุ และ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
คำสั่งที่ 149/2556 ให้ ดร.วราจิต พยอม ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 148/2556 ให้ อ.อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ ไปราชการ จ.บึงกาฬ
คำสั่งที่ 145/2556 ให้อาจารย์และนักศึกษาออกแบบฯ ไปราชาร จ.หนองคายและจ.อุดรธานี
คำสั่งที่ 144/2556 ให้ อาจารย์และนักศึกษา ไปราชการศึกษาดูงาน จ.ระยอง
คำสั่งที่ 143/2556 แต่งตั้งบุคลากรเป็นผู้ดูแลงานการออกแบบและกราฟฟิคคณะเทคโนโลยี
คำสั่งที่ 142/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศคณะเทคโนโลยี ประจำปี 56
คำสั่งที่ 141/2556 ให้ ผศ.สุธินดา ใจขาน ไปราชการ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสั่ง 140/2556 ให้ รศ.ดร.พีระยศ แสนโภชน์ ไปราชการ จ.เชียงใหม่
คำสั่งที่ 139/2556 ให้ อาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม ไปราชการศึกษาดูงาน จ.ชลบุรี
คำสั่งที่ 138/2556 ให้ ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์ ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 137/2556 ให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาออกแบบ ไปราชการ โรงแรมเซนทารา อุดรธานี
คำสั่งที่ 136/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมเสนอแนวคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
คำสั่งที่ 135/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างโครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
คำสั่งที่ 133/2556 ให้ ดร.วิบูล เป็นสุข และ ผศ.สมพร ใจรักพันธุ์ ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 132/2556 ให้ ดร.ระวี พรหมหลวงศรี ไปราชการ จ.เชียงใหม่
คำสั่งที่ 131/2556 ให้อาจารย์ไปราชการโครงการสำรวจค่ายพัฒนาท้องถิ่น ปี 56 ณ รร.หมันขาว จ.เลย
คำสั่งที่ 130/2556 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
คำสั่งที่ 128/2556 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 1/2556
คำสั่งที่ 127/2556 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คำสั่งที่ 126/2556 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
คำสั่งที่ 125/2556 ให้ อ.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย และนักศึกษา ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 124/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยี ปี 56
คำสั่งที่ 123/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบ
คำสั่งที่ 122/2556 ให้อาจารย์ไปราชการ ณ วัดป่าวิเวกภูเขาวง จ.เลย
คำสั่งที่ 121/2556 ให้ ดร.วิบูล เป็นสุข ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 120/2556 ให้อาจารย์ไปราชการ ณ สภาวิศวกร กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 119/2556 ให้ รศ.พีระยศ แสนโภชน์ ไปราชการ จ.สมุทรปราการ
คำสั่งที่ 118/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการปัญหาพิเศษ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ปี 56
คำสั่งที่ 117/2556 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเทคโนโลยี ปี 56
คำสั่งที่ 116/2556 ให้ อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม และ อ.กฤษฎากรณ์ ว่องไว ไปราชการ ม.นครพนม
คำสั่งที่ 115/2556 ให้ สพ.ญ.ภัททิรา ทองเฟื้อง ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 114/2556 ให้ สพ.ญ.ปรานปรียา คำมี ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 113/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.สาขาเทคโนฯเครื่องกล
คำสั่งที่ 112/2556 ให้อาจารย์และบุคลากร ไปราชการ บริการวิชาการด้านวิศวกรรมและการออกแบบ จ.เลย
คำสั่งที่ 111/2556 ให้ อ.อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ ไปราชการ จ.บึงกาฬ
คำสั่งที่ 110/2556 แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานยานพาหนะและบริการประคณะเทคโนโลยี
คำสั่งที่ 109/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการสาขาวิชาคณะเทคโนโลยี ปี 56
คำสั่งที่ 108/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชากากรและอนุรักาษ์ศิลปวัฒนธรรม ปี 56
คำสั่งที่ 107/2556 ให้อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและนักศึกษา ไปราชการศึกษาดูงาน
คำสั่งที่ 106/2556 ให้ ผศ.ฤทธิชัย พิลาไชย และ สพ.ญ.สุดาวรรณ ชื่นปรีชา ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 105/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปี 56
คำสั่งที่ 104/2556 ให้อาจารย์และบุคลากรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไปราชการ จ.นครราชสีมา
คำสั่งที่ 103/2556 ให้ อ.ชิตพล คงศิลา ไปราชการ สภาวิศวกร กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 102/2556 ให้อาจารย์สาขาเทคโนฯอิเล็กฯ ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 100/2556 ให้ สพ.ญ.สุดาวรรณ ชื่นปรีชา ไปราชการ จ.มหาสารคาม
คำสั่งที่ 099/2556 ให้ ผศ.ชลวิชชุ์ ยุวชิต และ สพ.ญ.ภัททิรา ทองเฟื้อง ไปราชการ กทม.
คำสั่งที่ 098/2556 ให้อาจารย์และบุคลากรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไปราชการนิเทศ
คำสั่งที่ 097/2556 ให้ อ.วลัยลักษณ์ แก้ววงษา อ.ภัทยา นาปะเสริฐ และ คุณวีระชัย ทองดี ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 096/2556 ให้ อาจารย์สาขาออกแบบ ไปราชการนิเทศ
คำสั่งที่ 095/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียน ตารางสอน คณะเทคโนโลยี
คำสั่งที่ 094/2556 ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ไปราชการ แข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เป้าบิน ณ กทม.
คำสั่งที่ 093/2556 ให้ อ.อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 092/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดซุ้มต้อนรับบัณฑิต
คำสั่งที่ 091/2556 ให้ ดร.วราจิต พยอม และ อ.จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์ ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 090/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ)
คำสั่งที่ 089/2556 ให้ อาจารย์สาขาผลิตสัตว์ ไปราชการนิเทศ นศ.รูปแบบพิเศษ
คำสั่งที่ 088/2556 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นศ.ผลิตสัตว์ (รูปแบบพิเศษ)
คำสั่งที่ 087/2556 ให้ อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 086/2556 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบรองคณบดี
คำสั่งที่ 085/2556 แต่งตั้งหัวหน้ากลุมงานบริหารและธุรการประจำคณะเทคโนโลยี
คำสั่งที่ 084/2556 แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและการเงินประจำคณะเทคโนโลยี
คำสั่งที่ 083/2556 ให้ ผศ.สุธินดา ใจขาน อ.อัจฉริยา สุริยา และ อ.ทิวารัตน์ ศรีราตรี ไปราชการวัดนาหลวง
คำสั่งที่ 082/2556 ให้ อ.ชิตพล คงศิลา และ อ.ณัฐกิตต์ แสนทอง ไปราชการ จ.สุราษฎร์ธานี
คำสั่งที่ 081/2556 ให้อาจารย์สาขาออกแบบฯ ไปราชการนิเทศ
คำสั่งที่ 080/2556 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบฯ
คำสั่งที่ 079/2556 ให้อาจารย์สาขาเทคโนฯก่อสร้างไปราชการนิเทศ
คำสั่งที่ 078/2556 ให้ อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม ไปราชการ ม.นครพนม
คำสั่งที่ 077/2556 ให้ อ.อดิศักดิ์ บุตรวงษ์ และนักศึกษาไปราชการ ม.มหานคร
คำสั่งที่ 076/2556 ให้ สพ.ญ.สุดาวรรณ ชื่นปรีชา ไปราชการนิเทศ
คำสั่งที่ 075/2556 ให้ ดร.อรรจนา ไปราชการ จ.ชลบุรี
คำสั่งที่ 074/2556 ให้ ดร.วิบูล เป็นสุข และ อ.วชิราวุธ พิศยะไตร ไปราชการนิเทศ
คำสั่งที่ 073/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการสายสัมพันธ์บัณฑิต เทคโนฯเครื่องกล
คำสั่งที่ 072/2556 ให้อาจารย์สาขาเทคโนฯผลิตสัตว์ ไปราชการนิเทศ
คำสั่งที่ 071/2556 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
คำสั่งที่ 070/2556 ให้อาจารย์สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ไปราชการนิเทศ
คำสั่งที่ 069/2556 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม
คำสั่งที่ 068/2556 ให้อาจารย์สาขาเทคโนโลยีอิเล็กฯ ไปราชการนิเทศ
คำสั่งที่ 067/2556 ให้ อ.อภัยภักดิ์ ประทุมทิพย์ ไปราชการ
คำสั่งที่ 066/2556 ให้ อาจารย์ สาขาธุรกิจเกษตร ไปราชการนิเทศ
คำสั่งที่ 065/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและติดตามหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ใบ กว.
คำสั่งที่ 064/2556 ให้ ผศ.สุธินดา ใจขาน ไปราชการ
คำสั่งที่ 063/2556 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติราชการในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 56
คำสั่งที่ 062/2556 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาเทคโนฯอิเล็ก
คำสั่งที่ 061/2556 ให้ ผศ.ชลวิชชุ์ อ.ชนะชัย และ อ.กฤษฎากรณ์ ไปราชการ สปป.ลาว
คำสั่งที่ 060/2556 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยี
คำสั่งที่ 059/2556 ให้อาจารย์สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ไปราชการนิเทศ
คำสั่งที่ 058/2556 ให้อาจารย์และบุคลากรสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล ไปราชการ จ.สมุทรสาคร
คำสั่งที่ 057/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
คำสั่งที่ 056/2556 ให้อาจารย์สาขาวิศวฯอิเล็กฯ ไปราชการนิเทศ
คำสั่งที่ 055/2556 ให้ อ.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย และนักศึกษาไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 054/2556 ให้ รศ.ดร.พีระยศ ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 053/2556 ให้ ผศ.ไพบูลย์ บุบผา ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 052/2556 ให้อาจารย์สาขาเทคโนฯอิเล็กฯ ไปราชการนิเทศ
คำสั่งที่ 051/2556 ให้อาจารย์และบุคลากรสาขาเทคโนฯเครื่องกล ไปราชการนิเทศ
คำสั่งที่ 050/2556 ให้ ผศ.อลงกรณ์ พรมที ไปราชการ จ.ประจวบฯ
คำสั่งที่ 049/2556 ให้คณาจารย์ไปราชการแนวทางการปรับปรุงใบรับรองปริญญา ใบ กว. รร.แกรนเมอร์เคียว กทม.
คำสั่งที่ 048/2556 ให้ ดร.อรรจนา และ อ.วชิราวุธ ไปราชการ ม.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 047/2556 ให้ ดร.วราจิต และ อ.จุไรรัตน์จินดา ไปราชการ จ.ประจวบฯ
คำสั่งที่ 046/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สัตว์ ปี 56
คำสั่งที่ 045/2556 ให้ ดร.วราจิต พยอม ไปราชการ จ.มหาสารคาม
คำสั่งที่ 044/2556 ให้ ดร.วลัยลักษณ์ อ.ชนะชัย และ นายวีระชัย ไปราชการ ม.ธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 043/2556 ให้ อ.อภิรักษ์ อุ่นไธสง ,อ.นิติ นิมะลา และนักศึกษาไปราชการ
คำสั่งที่ 042/2556 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คำสั่งที่ 041/2556 ให้ รศ.ดร.พีระยศ แสนโภชน์ ไปราชการ
คำสั่งที่ 040/2556 ให้ อ.บรรณญัติ บริบูรณ์ ไปราชการ
คำสั่งที่ 039/2556 ให้ อ.ณัฐกิตติ์ แสนทอง ไปราชการ
คำสั่งที่ 038/2556 ให้ อ.ชิตพล คงศิลา ไปราชการ
คำสั่งที่ 037/2556 ให้ ดร.วลัยลักษณ์ แก้ววงษา ไปราชการ
คำสั่งที่ 036/2556 ให้ ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ ไปราชการ ม.มหาสารคาม
คำสั่งที่ 035/2556 ให้ ผศ.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 034/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยี
คำสั่งที่ 033/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ สังกัดคณะเทคโนโลยี
คำสั่งที่ 032/2556 ให้ ดร.ระวี พรหมหลวงศรี ไปราชการ
คำสั่งที่ 031/2556 ให้อาจารย์สาขาเทคโนฯชีวภาพ ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 030/2556 ให้ อ.บรรณญัติ บริบูรณ์ และ รศ.ดร.พีระยศ แสนโภชน์ ไปราชการ
คำสั่งที่ 029/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบประมวลความรู้ ปี 2555
คำสั่งที่ 028/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ 2/2555
คำสั่งที่ 027/2556 ให้อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กฯ ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 026/2556 ให้ สพ.ญ.สุดาวรรณ ชื่นปรีชา ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 025/2556 ให้อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างไปราชการ อบต.ดอนกลอย
คำสั่งที่ 024/2556 ให้ ผศ.วีระพันธ์ แสงศิริไพศาล ไปราชการ
คำสั่งที่ 023/2556 ให้ ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก ไปราชการ จ.นครศรีธรรมราช
คำสั่งที่ 022/2556 ให้อาจารย์สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ไปราชการ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 021/2556 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ปี 2555
คำสั่งที่ 020/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงงานสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ปี 2556
คำสั่งที่ 019/2556 ให้อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ไปราชการ
คำสั่งที่ 018/2556 ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ไปราชการ
คำสั่งที่ 017/2556 ให้ อ.วราจิต พยอม และ อ.นิติ นิมะลา ไปราชการ
คำสั่งที่ 016/2556 ให้อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ไปราชการ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 015/2556 ให้ อาจารย์สาขาเทคโนฯผลิตสัตว์ ไปราชการ นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
คำสั่งที่ 014/2556 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
คำสั่งที่ 013/2556 ให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนฯอิเล็กฯไปราชการ
คำสั่งที่ 012/2556 ให้ อ.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย และนักศึกษาไปราชการ รับพระราชทานรางวัล
คำสั่งที่ 011/2556 ให้ อ.บรรณญัติ บริบูรณ์ และ นักศึกษา ไปราชการ
คำสั่งที่ 010 ให้ ดร.วลัยลักษณ์ แก้ววงษา ไปราชการ
คำสั่งที่ 009/2556 ให้อาจารย์สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ไปราชการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
คำสั่งที่ 008/2556 ให้อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชไปราชการ นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
คำสั่งที่ 007/2556 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คำสั่งที่ 006/2556 ให้ ผศ.ดร.ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์ และนักศึกษาไปราชการ
คำสั่งที่ 005/2556 ให้อาจารย์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพไปราชการนิทศนักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 004/2556 ให้ อ.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย และนักศึกษาไปราชการ
คำสั่งที่ 003/2556 ให้ อ.ปองพล แสนสอน และนักศึกษาไปราชการ
คำสั่งที่ 002/2556 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยรายวิชาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2
คำสั่งที่ 001/2556 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยรายวิชาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 1
คำสั่งที่ 198/2555 ให้ อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก ไปราชการ
คำสั่งที่ 197/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
คำสั่งที่ 196/2555 ให้อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ไปราชการดำเนินงานสหกิจศึกษา ณ อ.กระนวน
คำสั่งที่ 195/2555 ให้อาจารย์สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ไปราชการดำเนินงานสหกิจศึกษา
คำสั่งที่ 194/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาสารสนเทศคณะเทคโนโลยี ปี 2555
คำสั่งที่ 193/2555 ให้ อ.กฤษฎากรณ์ ว่องไว ไปราชการ จ.เพชรบุรี
คำสั่งที่ 192/2555 ให้ อ.บรรณญัติ บริบูรณ์ ไปราชการ
คำสั่งที่ 191/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการฯ
คำสั่งที่ 190/2555 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการทางเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คำสั่งที่ 189/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาออกแบบฯ
คำสั่งที่ 188/2555 ให้ รศ.ดร.พีระยศ แสนโภชน์ ไปราชการ ม.เกษตรศาสตร์
คำสั่งที่ 187/2555 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (พนักงานขับรถ)
คำสั่งที่ 186/2555 ให้ อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก ไปราชการ จ.เชียงใหม่
คำสั่งที่ 185/2555 ให้บุคลากรคณะฯไปราชการแข่งขันกีฬา จ.ร้อยเอ็ด
คำสั่งที่ 184 ให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาออกแบบฯ ไปราชการศึกษาดูงาน
คำสั่งที่ 183/2555 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสาขาวิทยาการอาหารและบริการ
คำสั่งที่ 182/2555 ให้ อ.อโณทัย สิงห์คำ และนักศึกษาไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 181/2555 ให้ สพ.ญ.สุดาวรรณ ชื่นปรีชา ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 179/2555 ให้ ผศ.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 178/2555 ให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบฯ ไปราชการ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
คำสั่งที่ 177/2555 ให้ ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ และ อ.อภิรักษ์ อุ่นไธสง ไปราชการ จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 176/2555 ให้พนักงานฯและนักศึกษาสาขาวิศวฯอิเล็ก ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 175/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
คำสั่งที่ 174/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ฯ
คำสั่งที่ 172/2555 ให้อ.ชิตพล และ อ.อดิศักดิ์ ไปราชการ จ.เชียงราย
คำสั่งที่ 171/2555 ให้บุคลากรคณะฯไปราชการ ณ อ.เชียงคาน จ.เลย
คำสั่งที่ 170/2555 ให้พนักงานฯสาขาเทคโนฯเครื่องกลไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 169/2555 ให้อ.วราจิต พยอม ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 167/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบประมวลความรู้ ปี 2555
คำสั่งที่ 166/2555 ให้ ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า ไปราชการ
คำสั่งที่ 165/2555 ให้อาจารย์สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล ไปราชการ
คำสั่งที่ 164/2555 ให้ ดร.อิทธิพล สิงห์คำ ไปราชการ
คำสั่งที่ 163/2555 ให้ ดร.ระวี พรหมหลวงศรี ไปราชการ
คำสั่งที่ 162/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าฯ
คำสั่งที่ 161/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ปี 2555
คำสั่งที่ 160/2555 ให้ ดร.ปรียา แก้วนารี ไปราชการ
คำสั่งที่ 159/2555 ให้ อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม ไปราชการ
คำสั่งที่ 158/2555 ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ไปราชการจังหวัดขอนแก่น
คำสั่งที่ 157/2555 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (นายสุพัฒน์ พลยาง)
คำสั่งที่ 155/2555 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ The day Camp ปี 2555
คำสั่งที่ 154/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2555
คำสั่งที่ 153/2555 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ไปราชการ จ.พิษณุโลก
คำสั่งที่ 152/2555 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 ประจำปี 2555
คำสั่งที่ 151/2555 ให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ไปราชการ
คำสั่งที่ 150/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการปัญหาพิเศาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
คำสั่งที่ 149/2555 ให้ อ.อัจฉริยา สุริยา และ อ.เพลินพิศ แจ้งโพธิ์นาค ไปราชการ
คำสั่งที่ 148/2555 ให้ ผศ.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย ไปราชการ
คำสั่งที่ 147/2555 ให้ข้าราชการช่วยราชการ
คำสั่งที่ 146/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการปัญหาพิเศษ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ปี 2555
คำสั่งที่ 145/2555 ให้ สพ.ญ.สุดาวรรณ ชื่นปรีชา ไปราชการ
คำสั่งที่ 144/2555 ให้อาจารย์สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์และบุคลากรศูนย์วิจัยบ้านตาดไปราชการ
คำสั่งที่ 143/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2555
คำสั่งที่ 142/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
คำสั่งที่ 141/2555 ให้ ผศ.สุธินดา ใจขาน ไปราชการ
คำสั่งที่ 140/2555 ให้อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ไปราชการ
คำสั่งที่ 139/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันสะพานไม้จิ้มฟันและส่งประดิษฐ์จากขวดน้ำพลาสติก
คำสั่งที่ 138/2555 ให้อาจารย์สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล ไปราชการ
คำสั่งที่ 137/2555 ให้ ดร.อรรจนา ด้วงแพง และ อ.ปริญญพันธุ์ เพชรจรัส ไปราชการ
คำสั่งที่ 136/2555 ให้อาจารย์สาขาวิทยาการอาหารและบริการไปราชการ
คำสั่งที่ 135/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยี ประจำปี 2555
คำสั่งที่ 134/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ The day Camp
คำสั่งที่ 133/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ปี 2555
คำสั่งที่ 132/2555 ให้ อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม ไปราชการ
คำสั่งที่ 131/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมการจัดการฟาร์มโคนมและสุกรฯ
คำสั่งที่ 130/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอข่งขันหุ่นยนต์ว่งตามเส้น 2012
คำสั่งที่ 129/2555 ให้ อ.เสริมพันธ์ ไปราชการ
คำสั่งที่ 128/2555 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารูปแบบพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
คำสั่งที่ 127/2555 แต่งตั้ง ดร.ปรียา แก้วนารี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิวจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
คำสั่งที่ 126/2555 ให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปราชการ ศึกษาดูงานจังหวัดขอนแก่น
คำสั่งที่ 125/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้และประสบการณ์เพื่อเทียบโอนรายวิชาสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล
คำสั่งที่ 124/2555 ให้ ดร.วลัยลักษณ์ แก้ววงษา ไปราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 123/2555 ให้อาจารย์สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ไปราชการ สรุปผลงานวิจัย ณ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
คำสั่งที่ 122/2555 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
คำสั่งที่ 121/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสื่อสารผ่านสายใยแก้วนำแสง
คำสั่งที่ 120/2555 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการ International Environmental Management
คำสั่งที่ 119/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการสาขาวิชาคณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555
คำสั่งที่ 118/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2555
คำสั่งที่ 117/2555 ให้ ผศ.อลงกรณ์ พรมที่ ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 116/2555 ให้ อ.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย ไปราชการ
คำสั่งที่ 115/2555 ให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิส์และวิศวกรรมไฟฟ้า ไปราชการ
คำสั่งที่ 114/2555 ให้ ดร.ปรียา แก้วนารี ไปราชการ ณ จังหวัดขอนแก่น
คำสั่งที่ 113/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบฯ ปี 2555
คำสั่งที่ 102/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ สาขาวิชาออกแบบฯ ปี 2555
คำสั่งที่ 111/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดแบบ ปี 2555
คำสั่งที่ 110/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมทักษะพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเทียบโอนรายวิชา
คำสั่งที่ 109/2555 ให้ ผศ.ดร.ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์ ไปราชการ กรุงเทพมหานคร
คำสั่งที่ 108/2555 ให้ ผศ.สมพร ใจรักพันธุ์ ไปราชการ จังหวัดขอนแก่น
คำสั่งที่ 107/2555 ให้อาจารย์และนักศึกษา ไปราชการ เพื่อแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย
คำสั่งที่ 106/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2555
คำสั่งที่ 105/2555 ให้ ดร.วลัยลักษณ์ แก้ววงษา ไปราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสั่งที่ 104/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ปี 2555
คำสั่งที่ 103/2555 แต่งตั้ง น.ส.พาริณี โลมาอินทร์ เป็นอาจารย์พิเศษ
คำสั่งที่ 102/2555 คณะกรรมการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตร ปี 2555
คำสั่งที่ 101/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเทคโนโลยี ประจำปี 2555
คำสั่งที่ 100/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2555
คำสั่งที่ 099/2555 ให้ ผศ.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย ไปราชการ
คำสั่งที่ 098/2555 ไปราชการ เป็นวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คำสั่งที่ 097/2555 ให้ อ.ปริญญพันธุ์ เพชรจรัส ไปราชการ เป็นวิทยากร ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
คำสั่งที่ 096/2555 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555
คำสั่งที่ 095/2555 ให้อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ไปราชการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ จังหวัดขอนแก่น
คำสั่งที่ 094/2555 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คำสั่งที่ 093/2555 ให้ ดร.ระวี พรหมหลวงศรี ไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คำสั่งที่ 092/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ปี 2555
คำสั่งที่ 091/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ปี 2555
คำสั่งที่ 090/2555 ให้อาจารย์สาขาเทคโนโลยีเครื่องกลไปราชการนิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 089/2555 ให้อาจารย์สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ไปราชการดูแลนักศึกษาเก็บตัวอย่างปัญหาพิเศษ
คำสั่งที่ 087/2555 ให้อาจารย์และนักศึกษาไปราชการแข่งขันหุ่นยนต์แชร์บอล ณ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 086/2555 ให้อาจารย์และนักศึกษา ไปราชการ เพื่อแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท รอบชิงชนะเลิศ
คำสั่งที่ 085/2555 ให้ ดร.ระวี พรหมหลวงศรี ไปราชการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คำสั่งที่ 084/2555 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
คำสั่งที่ 083/2555 ให้ ดร.ปรียา แก้วนารี ไปราชการ จ.น่าน
คำสั่งที่ 217/2554 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาการอาหารและบริการ
คำสั่งที่ 082/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำรายละเอียด มคอ.3-7
คำสั่งที่ 216/2554 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คำสั่งที่ 081/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ (อ.อนันต์ พ)
คำสั่งที่ 215/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คำสั่งที่ 214/2554 ให้ ดร.ปรียา แก้วนารี ไปราชการ จังหวัดมหาสารคาม
คำสั่งที่ 080/2555 ให้อาจารย์ ปศึกษาดูงาน ณ หัวหิน (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 079/2555 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา สาขาออกแบบฯ
คำสั่งที่ 213/2554 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปีการศึกษา 2554
คำสั่งที่ 078/2555 ให้อาจารย์สาขาออกแบบฯ ไปราชการนิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 212/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คำสั่งที่ 077/2555 ให้อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล้กทรอนิกส์ ไปราชการนิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 211/2554 แต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คำสั่งที่ 076/2555 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
คำสั่งที่ 210/2554 ให้ ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า ไปราชการ ณ อ.บึงโขงหลง จ.บังกาฬ
คำสั่งที่ 075/2555 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คำสั่งที่ 209/2554 ให้ อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม ไปราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่
คำสั่งที่ 074/2555 ให้อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลไปราชการนิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 208/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
คำสั่งที่ 073/2555 ให้ น.สพ.ธิติคุณ บุตรคำโชติ ไปราชการ จ.นครพนม
คำสั่งที่ 207/2554 ให้อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ไปราชการประชุมสรุปการจัดประชุมวิชาการ ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
คำสั่งที่ 206/2554 ให้อาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ไปราชการ ณ โรงแรมฟ้าหลวงรีสอร์ต
คำสั่งที่ 070/2555 ให้ ดร.สุนทร สุทธิบาก ไปราชการ นำเสนอผลงานวิชาการ
คำสั่งที่ 205/2554 ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ไปราชการ The day Camp
คำสั่งที่ 069/2555 ให้อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการอาหารและบริการไปราชการนิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน
คำสั่งที่ 204/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คำสั่งที่ 068/2555 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการอาหารและบริการ
คำสั่งที่ 203/2554 แต่งตั้งคณะกรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คำสั่งที่ 067/2555 ให้อาจารย์และนักศึกษาไปราชการแข่งขันหุ่นยต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือก)
คำสั่งที่ 202/2554 ให้ ผศ.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย ไปราชการ
คำสั่งที่ 066/2555 ให้อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไปราชการเป็นวิทยากรโรงเรียนเทศบาล 3
คำสั่งที่ 201/2554 ให้อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ไปราชการนำเสนอผลงานวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 ณ จ.ชลบุรี
คำสั่งที่ 065/2555 ให้ ดร.อรรจนา ด้วงแพง และ อ.ปริญญาพันธุ์ เพชรจรัส ไปราชการ
คำสั่งที่ 200/2554 ให้คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนฯเครื่องกล ไปดูงานห้องปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำสั่งที่ 064/2555 ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ฯไปราชการศึกษาดูงาน
คำสั่งที่ 199/2554 ให้ อ.บรรณญัติ บริบูรณ์ และนายสมควร ศรีสวัสดิ์ ไปราชการ จ.ชลบุรี
คำสั่งที่ 063/2555 ให้ อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก ไปราชการ
คำสั่งที่ 198/2554 ให้ อ.อภิรักษ์ อุ่นไธสง อ.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย และนักศึกษาไปราชการ กรุงเทพมหานคร
คำสั่งที่ 062/2555 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติราชการในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 55 (บ้านตาด)
คำสั่งที่ 061/2555 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 (สนง.)
คำสั่งที่ 196/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เรื่อง การพัฒนาระบบตรวจจับยานพาหนะแบบใหม่ฯ
คำสั่งที่ 060/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ราชภัฏอุดรธานี
คำสั่งที่ 195/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยวิธีตกลงราคา
คำสั่งที่ 194/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555
คำสั่งที่ 059/2555 ให้ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไปราชการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คำสั่งที่ 058/2555 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คำสั่งที่ 193/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คำสั่งที่ 057/2555 ให้ ดร.ระวี พรหมหลวงศรี ไปราชการ
คำสั่งที่ 192/2554 ให้ ผศ.ดร.ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์ ไปราชการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
คำสั่งที่ 056/2555 ให้พนักงานฯ ไปราชการ นำรถตู้เข้าเช็คระบบปรับอากาศ
คำสั่งที่ 191/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยี ปี 2554
คำสั่งที่ 055/2555 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คำสั่งที่ 190/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพาษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คำสั่งที่ 054/2555 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คำสั่งที่ 189/2554 ให้ อ.กวีพงษ์ หงษ์ทอง ไปราชการ ณ กรุงเทพมหานคร
คำสั่งที่ 053/2555 ให้ อ.อภัยภักดิ์ ประทุมทิพย์ ไปราชการ
คำสั่งที่ 188/2554 ให้ อ.อภัยภักดิ์ ประทุมทิพย์ ไปราชการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านดุง
คำสั่งที่ 052/2555 ให้ อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม ไปราชการ
คำสั่งที่ 051/2555 ให้อาจารย์สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
คำสั่งที่ 050/2555 ให้อาจารย์สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ไปราชการนิเทศนักศึกษา
คำสั่งที่ 049/2555 ให้อาจารย์สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
คำสั่งที่ 048/2555 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คำสั่งที่ 047/2555 ให้อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ไปราชการนิเทศก์นักศึกษา
คำสั่งที่ 046/2555 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
คำสั่งที่ 045/2555 ให้ อ.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย และนักศึกษาไปราชการ
คำสั่งที่ 044/2555 ให้พนักงานฯ ไปราชการ ดูแลนักศึกษาไปศึกษาดูงานสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
คำสั่งที่ 043/2555 ให้ อ.ชิตพล คงศิลา ไปราชการ
คำสั่งที่ 042.1/2555 ให้พนักงานฯและนักศึกษาไปราชการ แข่งขันรถประหยัดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
คำสั่งที่ 042/2555 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
คำสั่งที่ 175/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
คำสั่งที่ 041/2555 ให้ นายสมควร ศรีสวัสดิ์ และนักศึกษา ไปราชการ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย
คำสั่งที่ 040/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน
คำสั่งที่ 039/2555 ให้อาจารย์คณะเทคโนโลยีไปราชการ โครงการอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีให้กับครู บุคลากร และนักศึกษา ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย
คำสั่งที่ 038/2555 ให้ อาจารย์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไปราชการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ จ.เพชรบุรี
คำสั่งที่ 066/2555 ให้อาจารย์สาขาวิชาวิศวอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนเทศลาล 3
คำสั่งที่ 066/2555 ให้อาจารย์สาขาวิชาวิศวอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนเทศลาล 3
คำสั่งที่ 037/2555 ให้อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ไปราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสั่งที่ 036/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบประมวลความรู้ ปีการศึกษา 2555
คำสั่งที่ 035/2555 ให้อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไปราชการ จังหวัดเชียงใหม่
คำสั่งที่ 034/2555 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาคเรียนที่ 2/2555
คำสั่งที่ 033/2555 ให้ อ.นพรัตน์ ธรรมวงษา ไปราชการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คำสั่งที่ 032/2555 ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ไปราชการ จ.ระยอง
คำสั่งที่ 031/2555 ให้ ผส.สมพร ใจรักพันธุ์ ไปราชการ จ.เชียงใหม่
คำสั่งที่ 030/2555 ให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ไปราชการ สถาบันไทย-ญี่ปุ่น
คำสั่งที่ 029/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2554
คำสั่งที่ 028/2555 ให้อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ไปราชการนิทศก์นักศึกษาสหกิจศึกษา
คำสั่งที่ 027/2555 ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปราชการ ประชุม ศูนย์เครือข่ายวิจัยโคเนื้ออีสาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสั่งที่ 026/2555 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คำสั่งที่ 025/2555 ให้ อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม ไปราชการ จ.เชียงใหม่
คำสั่งที่ 024/2555 ให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสั่งที่ 023/2555 ให้ อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก ไปราชการ
คำสั่งที่ 155/2554 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ จังหวัดขอนแก่น
คำสั่งที่ 022/2555 ให้ ผศ.อลงกรณ์ พรมที ไปราชการ กรุงเทพมหานคร
คำสั่งที่ 021/2555 ให้อาจารย์สาขาวิชาวิทย์ฯเทคโนฯอาหารไปราชการนิเทศก์นักศึกษา
คำสั่งที่ 020/2555 ให้ ผศ.ดร.ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์ ไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำสั่งที่ 019/2555 ให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลไปราชการ อบรมเรื่องการประยุกต์ใช้ PLC ในการควบคุมระบบเซอร์โวมอเตอร์
คำสั่งที่ 018/2555 ให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ไปราชการ อบรมเรื่องการประยุกต์ใช้ PLC ในการควบคุมระบบเซอร์โวมอเตอร์
คำสั่งที่ 017/2555 ให้อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ไปราชการ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑
คำสั่งที่ 016/2555 ให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปราชการ นำเสนอผลงานโครงงานวิศวกรรมของนักศึกษา
คำสั่งที่ 015/2555 ให้อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างไปราชการ โครงการแข่งขันการสำรวจด้านวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 4
คำสั่งที่ 014/2555 ให้อาจารย์และนักศึกษาไปราชการ ร่วมแสดงนิทรรศการวันนักประดิษฐ์
คำสั่งที่ 013/2555 ให้อาจารย์อนันต์ เพชรล้ำไปราชการ ม.สุรนารี
คำสั่งที่ 012/2555 ให้อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมไปราชการนิเทศก์นักศึกษา
คำสั่งที่ 011/2555 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ภาครูปแบบพิเศษ)
คำสั่งที่ 010/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน UDRU OPEN HOUSE ประจำปี 2555
คำสั่งที่ 009/2555 ให้อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพไปรชการ จ.เชียงใหม่
คำสั่งที่ 008/2555 ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯบ้านตาด ไปราชการ จ.เชียงใหม่
คำสั่งที่ 007/2555 ให้ นายณัฐพงศ์ บุตรธนู และนักศึกษาไปราชการ
คำสั่งที่ 006/2555 ให้อาจารย์สาขาวิชาก่อสร้างไปราชการออกค่ายวิศวกรรมสำรวจโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
คำสั่งที่ 005/2555 ให้อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไปราชการ ศึกษาดูงาน
คำสั่งที่ 004/2555 ให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปราชการ โครงการประกวด BOI Fair จ.นนทบุรี
คำสั่งที่ 003/2555 ให้อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไปราชการนิเทศก์นักศึกษา
คำสั่งที่ 002/2555 ให้อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ไปราชการ จังหวัดขอนแก่น
คำสั่งที่ 001/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
คำสั่งที่ 234/2554 ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ไปราชการนำเสนองานวิจัย ณ จังหวัดนครปฐม
คำสั่งที่ 232/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คำสั่งที่ 231/2554 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ศูนย์วิจัยบ้านตาด
คำสั่งที่ 230/2554 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติราชการในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ปี 2555
คำสั่งที่ 229/2554 ให้อาจารย์และนักศึกษาไปราชการ ร่วมแข่งขันหุ่นยนต์รอบคัดเลือกอาชีวศึกษา ณ จ.จันทบุรี
คำสั่งที่ 228/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส คณะเทคโนโลยี ประจำปี 2554
คำสั่งที่ 227/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงกาถวายพระไตรปิฎก ณ วัดสามพร้าว
คำสั่งที่ 226/2554 ให้ อาจารย์และนักศึกษาสาขาออกแบบฯ ไปราชการ กรุงเทพฯและจ.นครนายก
คำสั่งที่ 225/2554 ให้ อ.อภัยภักดิ์ ประทุมทิพย์ ไปราชการ จ.พะเยา
คำสั่งที่ 224/2554 ให้ อ.อภัยภักดิ์ ประทุมทิพย์ ไปราชการนำเสนอผลงานวิชาการ ณ จังหวัดชลบุรี
คำสั่งที่ 223/2554 ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ไปราชการ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร ณ มภร.ศรีสะเกษ
คำสั่งที่ 222/2554 แต่งตั้ง อ.ปองพล แสนสอน เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรม
คำสั่งที่ 221/2554 ให้ ดร.อรรจนา ด้วงแพง และ อ.วลัยลักษณ์ แก้ววงษา ไปราชการ ณ มรภ.มหาสารคาม
คำสั่งที่ 220/2554 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยรายวิชาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2
คำสั่งที่ 219/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบริการชุมชนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
คำสั่งที่ 218/2554 ให้ ผศ.วีระพันธ์ แสงศิริไพศาล ไปราชการ มรภ.สกลนคร
คำสั่งที่ 187/2554 คำสั่งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (แก้ไข)
คำสั่งที่ 186/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2554
คำสั่งที่ 185/2554 ให้ ดร.อิทธิพล สิงห์คำ ไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสั่งที่ 184/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
คำสั่งที่ 183/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คำสั่งที่ 182/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สู่ชุน ครั้งที่ 1
คำสั่งที่ 181/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
คำสั่งที่ 180/2554 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คำสั่งที่ 179/2554 ให้ อ.ปริญญาพันธุ์ เพชรจรัส ไปราชการกรุงเทพมหานคร
คำสั่งที่ 178/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คำสั่งที่ 176/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการอาหารและบริการ
คำสั่งที่ 174/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัย
คำสั่งที่ 173/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
คำสั่งที่ 172/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบโครงงานวิจัย ปี 2554 (สาขาเทคโนโลยีอิเล็ก)
คำสั่งที่ 171/2554 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ปี 2554 (สาขาเทคโนโลยีอิเล็กฯ)
คำสั่งที่ 170/2554 ให้ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไปตรวจสอบวัสดุทางการเรียนการสอน
คำสั่งที่ 169/2554 ให้ อ.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย และนักศึกษาไปราชการประกวดแบบฯ
คำสั่งที่ 168/2554 ให้ อ.ปริญญพันธุ์ เพชรจรัส ไปราชการ กรุงเทพฯ
คำสั่งที่ 167/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนฯอิล็ก และวิศวกรรมไฟฟ้า (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 166/2554 ให้ อ.วลัยลักษณ์ แก้ววงษา นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน
คำสั่งที่ 165/2554 ให้ อ.อนันต์ เพชรล้ำ และ อ.วลัยลักษณ์ แก้ววงษา ไปราชการจังหวัดขอนแก่น
คำสั่งที่ 164/2554 ให้ อ.อนันต์ เพชรล้ำ ไปราชการเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ อ.หนองวัวซอ
คำสั่งที่ 163/2554 ให้พนักงานมหาวิทยาลัย ไปฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการหุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรม
คำสั่งที่ 162/2554 ให้พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาการจัดการอุตสาหกรรมไปราชการ
คำสั่งที่ 161/2554 ให้ ดร.ปรียา แก้วนารี และนักศึกษาไปนำเสนอผลงานวิจัย จังหวัดขอนแก่นCopyright © 2010 All Rights Reserved.