ReadyPlanet.com
dot dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


โครงการศึกษาและออกแบบที่นั่งภายในที่พักอาศัยจากเศษไม้ นายปริญญา วงคำซาว สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ article

โครงการศึกษาและออกแบบเก้าอี้นั่งเล่นภายในบ้านพักอาศัยจากเศษไม้

นายปริญญา  วงคำซาว

บทคัดย่อ

บทที่ 1

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บทที่ 6

ภาคผนวก
รายงานการวิจัย

โครงการออกแบบเก้าอี้พักผ่อนสำหรับบ้านพักอาศัยจากใบหญ้าแฝก นายธวัชชัย หน่อสีดา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ article
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 ดาว อ.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.