ReadyPlanet.com
dot dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


ประชุมวิชาการราชภัฏบ้านสมเด็จ article

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเก็จเจ้าพระยา ร่วมกับเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยเพื่อพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน ในวันที่ 17-18 มกราคม 2555 หรือติดต่อได้ที่ http://sci.bsru.ac.th หรือ สอบถามรายละเอียด ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์  E-mail : arun_46@hotmail.com
ข่าวสารทุนวิจัย/การนำเสนอผลงานวิจัย

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2012 หรือ The 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2012) ระหว่าง 11 - 14 ธันวาคม 2555 article
วช. ประกาศรับทุน 15 กลุ่มเรื่อง เร่งด่วน วันนี้ถึง 31 กรกฏาคม 2554 (ลงทะเบียนผ่านระบบ NRPM) article
วช.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุน ปี 2555 หมดเขตส่ง Concept Paper 30 มิถุนายน 2554 นี้เท่านั้น article
การสืบค้น Journal งานวิจัยผ่านระบบสืบค้นออนไลน์ของมหาวิทยาลัย โดย ดร.อรรจนา ด้วงแพง article
ขอเชิญอบรมโครงการฉลากเขียวประสิทธิภาพสูง
ขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยสหสาขาวิชาเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ article
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง article
research Zone article
ประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี article
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการประกวดออกแบบเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน article
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช และ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
การประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2553
โครงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผลทางสถิติ รุ่นที่ 1
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการทุน สกว. article
ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่3 article
แจ้งมติการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี article
ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 article
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "พิกุล"
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการสร้าง แบบสอบถาม ที่มีคุณภาพ
ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ม.ราชภัฏอุดรธานี article
การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2554 article
ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศไทยและประจีน
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์มาตรฐานการดำเนินการสหกิจศึกษา article
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและออกแบบระบบสมองกลฝังตัว article
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 2 article
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ศรีปทุม
ทุนต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 2554
ขอเชิญเสนอโครงการวิจัย การเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ปี 2554 article
TOR ทุนวิจัยปี 2554
คำสั่งที่ 132 ให้อาจารย์สาขาเทคโนโลยีฯอาหารไปราชการศึกษาดูงานCopyright © 2010 All Rights Reserved.