ReadyPlanet.com
dot dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


ผลงานวิจัยของอาจารย์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ I-SEEC 2010 article

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดการประชุมนานาชาติ 2nd International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2010 (I-SEEC 2010) ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว จ.นครพนม ซึ่งคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ร่วมเป็น Organizing committee โดย ดร.ระวี  พรหมหลวงศรี ได้รับเกียรติให้เป็น Committee และ Session chair ด้วย
สำหรับผลงานของอาจารย์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไปร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มีดังนี้
1.    ดร.ระวี  พรหมหลวงศรี เรื่อง Harmonic suppression improvement of microstrip open loop ring resonator bandpass filter session.
2.    อ.บรรณญัติ  บริบูรณ์ และอ.ชิตชัย ศรีถาพล เรื่อง Development of electrical transient modeling and simulation for electric distribution systems.
3.    อ.นพรัตน์  ธรรมวงษา และอ.กฤษณพงษ์  สมสุข เรื่อง Design of compact microstrip stepped-impedance resonator bandpass filters.

                             ***ภาพการนำเสนอผลงาน***
กิจกรรมบุคลากร

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
การประกันคุณภาพการศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกรายหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน
ร่วมการแข่งขันทักษะด้านการเกษตรและอาหาร
อบรมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
ไฟฟ้าอาสาพัฒนาชนบท สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกหน่วยตรวจสุขภาพสัตว์ ที่บ้านนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
เทศกาลลอยกระทง
คณะเทคโนโลยีบริการชุมชน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการ ผ้าป่าร่วมใจวัด บ้าน และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
คณะเทคโนโลยีปลูกอินทผาลัม พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต article
คณะเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุดรธานี ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร article
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันในโครงการ "การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (RDC 2015) article
สัมมนา การสร้างงานจากวัสดุของเหลือใช้
ตกลงความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือด้านการพัฒนาการให้บริการสุขภาพสัตว์
ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า ให้สัมภาษณ์ ททบ.ช่อง5 และสถานนีโทรทัศน์เคเบิล
คณะเทคโนโลยี ดำเนินโครงการบริการวิชาการค่ายเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีส่งแพทย์อาสา article
พิธีการส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนด้านการประมงคณะเทคโนโลยี
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีร่วมต้อนรับคณะลงทุนจากประเทศมาเลเซีย article
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น article
อาจารย์คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และคณะมนุษย์ศาสตร์ จำนวน 20 คน ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป.ลาว ร่วมกันทำงานวิจัยในโครงการศึกษาศักยภาพและความพร้อมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ระหว่างวันที่ 12 -19 พ article
TQF เอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนาการเขียน มคอ.3 มคอ.5 และกลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียน article
แนวปฏิบัติที่ดีและแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของ ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ และ ผศ.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์ article
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการ สำหรับใช้ประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ เม.ย - ก.ย 2555 article
แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยคณะเทคโนโลยี ร่วมเป็นเจ้าภาพ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2012 หรือ The 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2012) ระหว่าง 11 - 14 ธันวาคม 2555
ดร.ปรียา แก้วนารี ดร.วลัยลักษณ์ แก้ววงศ์ษา อ.เพลินพิศ ศุภวนานุสรณ์ อ.อัจฉริยา สุริยา และอ.วชิราวุธ เข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้นด้านประมง เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการอาหาร ที่มหาวิทยาลัยญาจาง ประเทศเวียดนาม article
อ.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย และอ.อภิรักษ์ อุ่นไธสง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2555 ในหัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 255 article
อาจารย์ในคณะเทคโนโลยีได้ทำการวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3rd International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2011 (I-SEEC 2011) article
อาจารย์นพรัตน์ ธรรมวงษา ได้เป็นตัวแทนคณาจารย์กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON-35) ครั้งที่ ๓๕ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ article
ดร. ระวี พรหมหลวงศรี และอาจารย์นพรัตน์ ธรรมวงษา พร้อมด้วยนักศึกษาทีมดอกจาน Robot ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม “โครงการหุ่นยนต์อัตโนมัติ” ให้แก่นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย article
คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยหนาว โดยการมอบสิ่งของบริจาคแก่โรงเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย ที่ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย วันที่เสาร์ 24 และ วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554 article
แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและการประเมินผลการเรียน คณะเทคโนโลยี article
บุคลากรคณะเทคโนโลยีร่วมงานกีฬาสัมพันธ์และงานปีใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านซึ่งทั้งกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงในช่วงเย็น article
อาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีร่วมจัดงานเกษียณอายุราชการ รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ และอ.รมยาณี บรุษภักดี
แนวปฏิบัติในการคุมสอบปลายภาคและการประเมินผลการเรียน คณะเทคโนโลยี article
คณะเทคโนโลยี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International conference on Sustainable Animal and Agriculture for Developing Countries, SAADC 2011 วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2554 article
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 จัดการประชุม ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ. ชลบุรี ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2554)
คณะเทคโนโัลยีจัดการประชุมอาจารย์และบุคลากรประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเปิดการศึกษา วันที่ 30 พ.ค. 2554 ณ ห้องประชุม 2 article
คณะเทคโนโลยีจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการอาจารย์คณะเทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์ article
มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานและการพบปะสังสรรค์เทศกาลปีใหม่ในวันที่ 29 ธ.ค. 54 article
คณะเทคโนโลยีจัดประชุมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว article
คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการอาจารย์ เพื่อให้เกิดการผลิตเอกสารทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมอาจารย์คณะเทคโนโลยีเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ article
คณะเทคโนโลยีจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม END NOTE แก่บุคลากรในคณะฯ article
คณะเทคโนโลยีจัดงานเกษียณอายุราชการแก่บุคลากร ซึ่งในปีการศึกษานี้มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน ผศ.มณฑา ผิวดำ อ.เลขาทองธิราช อ.ประกาศิต จันโทริ article
คณะเทคโนโลยีประชุมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาสามพร้าวในปีการศึกษา 2554 article
อาจารย์ชนะชัย เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงาน
ศูนย์วิจัยพัฒนาท้องถิ่น บ้านตาด รับนักศึกษาจาก Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, The Netherlands เข้าฝึกงาน article
ตารางคุมสอบและห้องสอบอาจารย์คณะเทคโนโลยี 1/53 article
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Technologies in Pasture Seed Production and Its Transfer to Smallholder Farmer”
การประชุมอาจารย์คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2553
ตัวอย่างการเขียน มคอ.3 และ มคอ.4 article
เสวนาสภากาแฟ งานวิจัย คณะเทคโนโลยี article
การประชุมแผนปฏิบัติการปี 53 article
การเขียนผลงานทางวิชาการ article
ประชุมครูแนะแนว 53 article
สายตรงคณบดีCopyright © 2010 All Rights Reserved.