ReadyPlanet.com
dot dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


ตัวอย่างการเขียน มคอ.3 และ มคอ.4 article

ตัวอย่างการเขียน มคอ.3

ตัวอย่างการเขียน มคอ.4
กิจกรรมบุคลากร

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
การประกันคุณภาพการศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกรายหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน
ร่วมการแข่งขันทักษะด้านการเกษตรและอาหาร
อบรมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
ไฟฟ้าอาสาพัฒนาชนบท สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกหน่วยตรวจสุขภาพสัตว์ ที่บ้านนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
เทศกาลลอยกระทง
คณะเทคโนโลยีบริการชุมชน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการ ผ้าป่าร่วมใจวัด บ้าน และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
คณะเทคโนโลยีปลูกอินทผาลัม พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต article
คณะเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุดรธานี ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร article
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันในโครงการ "การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (RDC 2015) article
สัมมนา การสร้างงานจากวัสดุของเหลือใช้
ตกลงความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือด้านการพัฒนาการให้บริการสุขภาพสัตว์
ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า ให้สัมภาษณ์ ททบ.ช่อง5 และสถานนีโทรทัศน์เคเบิล
คณะเทคโนโลยี ดำเนินโครงการบริการวิชาการค่ายเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีส่งแพทย์อาสา article
พิธีการส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนด้านการประมงคณะเทคโนโลยี
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีร่วมต้อนรับคณะลงทุนจากประเทศมาเลเซีย article
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น article
อาจารย์คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และคณะมนุษย์ศาสตร์ จำนวน 20 คน ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป.ลาว ร่วมกันทำงานวิจัยในโครงการศึกษาศักยภาพและความพร้อมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ระหว่างวันที่ 12 -19 พ article
TQF เอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนาการเขียน มคอ.3 มคอ.5 และกลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียน article
แนวปฏิบัติที่ดีและแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของ ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ และ ผศ.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์ article
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการ สำหรับใช้ประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ เม.ย - ก.ย 2555 article
แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยคณะเทคโนโลยี ร่วมเป็นเจ้าภาพ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2012 หรือ The 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2012) ระหว่าง 11 - 14 ธันวาคม 2555
ดร.ปรียา แก้วนารี ดร.วลัยลักษณ์ แก้ววงศ์ษา อ.เพลินพิศ ศุภวนานุสรณ์ อ.อัจฉริยา สุริยา และอ.วชิราวุธ เข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้นด้านประมง เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการอาหาร ที่มหาวิทยาลัยญาจาง ประเทศเวียดนาม article
อ.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย และอ.อภิรักษ์ อุ่นไธสง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2555 ในหัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 255 article
อาจารย์ในคณะเทคโนโลยีได้ทำการวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3rd International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2011 (I-SEEC 2011) article
อาจารย์นพรัตน์ ธรรมวงษา ได้เป็นตัวแทนคณาจารย์กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON-35) ครั้งที่ ๓๕ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ article
ดร. ระวี พรหมหลวงศรี และอาจารย์นพรัตน์ ธรรมวงษา พร้อมด้วยนักศึกษาทีมดอกจาน Robot ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม “โครงการหุ่นยนต์อัตโนมัติ” ให้แก่นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย article
คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยหนาว โดยการมอบสิ่งของบริจาคแก่โรงเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย ที่ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย วันที่เสาร์ 24 และ วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554 article
แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและการประเมินผลการเรียน คณะเทคโนโลยี article
บุคลากรคณะเทคโนโลยีร่วมงานกีฬาสัมพันธ์และงานปีใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านซึ่งทั้งกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงในช่วงเย็น article
อาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีร่วมจัดงานเกษียณอายุราชการ รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ และอ.รมยาณี บรุษภักดี
แนวปฏิบัติในการคุมสอบปลายภาคและการประเมินผลการเรียน คณะเทคโนโลยี article
คณะเทคโนโลยี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International conference on Sustainable Animal and Agriculture for Developing Countries, SAADC 2011 วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2554 article
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 จัดการประชุม ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ. ชลบุรี ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2554)
คณะเทคโนโัลยีจัดการประชุมอาจารย์และบุคลากรประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเปิดการศึกษา วันที่ 30 พ.ค. 2554 ณ ห้องประชุม 2 article
ผลงานวิจัยของอาจารย์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ I-SEEC 2010 article
คณะเทคโนโลยีจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการอาจารย์คณะเทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์ article
มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานและการพบปะสังสรรค์เทศกาลปีใหม่ในวันที่ 29 ธ.ค. 54 article
คณะเทคโนโลยีจัดประชุมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว article
คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการอาจารย์ เพื่อให้เกิดการผลิตเอกสารทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมอาจารย์คณะเทคโนโลยีเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ article
คณะเทคโนโลยีจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม END NOTE แก่บุคลากรในคณะฯ article
คณะเทคโนโลยีจัดงานเกษียณอายุราชการแก่บุคลากร ซึ่งในปีการศึกษานี้มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน ผศ.มณฑา ผิวดำ อ.เลขาทองธิราช อ.ประกาศิต จันโทริ article
คณะเทคโนโลยีประชุมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาสามพร้าวในปีการศึกษา 2554 article
อาจารย์ชนะชัย เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงาน
ศูนย์วิจัยพัฒนาท้องถิ่น บ้านตาด รับนักศึกษาจาก Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, The Netherlands เข้าฝึกงาน article
ตารางคุมสอบและห้องสอบอาจารย์คณะเทคโนโลยี 1/53 article
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Technologies in Pasture Seed Production and Its Transfer to Smallholder Farmer”
การประชุมอาจารย์คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2553
เสวนาสภากาแฟ งานวิจัย คณะเทคโนโลยี article
การประชุมแผนปฏิบัติการปี 53 article
การเขียนผลงานทางวิชาการ article
ประชุมครูแนะแนว 53 article
สายตรงคณบดีCopyright © 2010 All Rights Reserved.