ReadyPlanet.com
dot dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยีปี 2552

ประกันคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยีปี 2553   ประกันคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยีปี 2554

คำนำ

ส่วนนำ

องค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบที่ 4

องค์ประกอบที่ 5

องค์ประกอบที่ 6

องค์ประกอบที่ 7

องค์ประกอบที่ 8

องค์ประกอบที่ 9

สถานศึกษา 3ดี

สรุป

คำนำ

ส่วนนำ

องค์ประกอบที่ 1 

องค์ประกอบที่ 2 

องค์ประกอบที่ 3 

องค์ประกอบที่ 4 

องค์ประกอบที่ 5 

องค์ประกอบที่ 6 

องค์ประกอบที่ 7 

องค์ประกอบที่ 8

องค์ประกอบที่ 9

สถานศึกษา 3 ดี

สรุป  

รายงานผลการปฎิบัติงานปีการศึกษา 2554 ส่วนที่ 1 

รายงานผลการปฎิบัติงานปีการศึกษา 2554 ส่วนที่ 2

แนวปฏิบัติที่ดี ปี 2554

     

 คู่มือการประกันความเสี่ยง

 คู่มือการตรวจสอบภายในและการควบคุม

 เอกสาร pdf หลักฐานงานประกันคุณภาพ 2556 (CHE)Copyright © 2010 All Rights Reserved.