ReadyPlanet.com
dot dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติข่าวสารประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยี

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการและวิจัยโดยออกแบบและสร้างเตาแก๊สซิไฟเออร์ให้กับเทศบาลตำบลกุดบาก

More...

               วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรด-เกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์   ยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

More...

 วันที่ 9 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน หัวข้อธรรมะกับการศึกษา โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ณ ห้องประชุม สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

More...

กิจกรรมบุคลากร

 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าแลกเปลี่ยนประเด็นด้านการคุณภาพการศึกษา ณ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

More...

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

More...

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกรายหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน

More...

ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

 รางวัลบทความวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง Construction and Testing of Organic Fertilizer Pelletize Machine for the Flat Die Type ณ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ โดย อาจารย์ชิตพล คงศิลา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

More...

More...

More...

More...

More...

More...

ข่าวสารทุนวิจัย/การนำเสนอผลงานวิจัย
รายงานการวิจัย
E - Book และเอกสารประกอบการสอน
เอกสาร/คำสั่งต่างๆ
เอกสารโฮมรูม
เอกสารคำสั่งงานพัสดุและการเงินปี 2558
  2015-07-06
More...

  2015-07-06
More...

  2015-06-30
More...

  2015-06-30
More...

  2015-06-30
More...

เอกสารคำสั่งงานสารบัญและบริหารทั่วไปปี 2558
No article here !
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่อยู่ :64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 เบอร์โทร : 042-211040 ต่อ 612,613 โทรสาร : 042-221978 เว็บไซต์ : www.technologyudru.com